دوشنبه 22 فوریه 10 | 00:26

انجمن حجتیه کجای این فتنه قرار دارد؟

روحانی از دو جریان یاد می کند که همواره درصدد انتقام از امام بوده اند؛ لیبرال ها و حجتیه ها. او می گوید امام پيوسته خطر ليبراليست ها و حجتيه اي ها را گوشزد مي کرد و می گفت تا من هستم نخواهم گذاشت قدرت به دست ليبراليست ها بيافتد. حکایت این روزها در آینه سال های آغازین انقلاب از زبان کسی که از ناحیه امام برای ثبت آن ایام مأموریت پیدا کرده، شنیدنی است.


سید حمید روحانی

سید حمید روحانی

تریبون مستضعفین- سید حمید روحانی که روزگاری با حکم امام بیش از پیش درصدد تدوین تاریخ انقلاب برآمد این روزها گفتنی های زیادی دارد. حرف های او که از متن تاریخ برمی خیزد و در مرحله بعد طعنه به امروز و امروزی ها می زند، شاید واگویی یک راه رفته شده است. روحانی می گوید مجاهدین خلق به اسلام پایبندی و تقید کامل نداشتند و همین موضوع فساد درون سازمانی آنان را موجب شد. “جمهوری ایرانی” شبیه شعارهایی بود که آنان آن روزها در مقابل “جمهوری اسلامی” مطرح می کردند.

روحانی از دو جریان یاد می کند که همواره درصدد انتقام از امام بوده اند؛ لیبرال ها و حجتیه ها. او می گوید امام پیوسته خطر لیبرالیست ها و حجتیه ای ها را گوشزد می کرد و می گفت تا من هستم نخواهم گذاشت قدرت به دست لیبرالیست ها بیافتد. حکایت این روزها در آینه سال های آغازین انقلاب از زبان کسی که از ناحیه امام برای ثبت آن ایام مأموریت پیدا کرده، شنیدنی است.

حمید روحانی رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر در ابتدا با اشاره به رابطه روحانیت و دولت گفت: ارتباط غالب عالمان دینی و مقامات روحانی با دولت احمدی نژاد حسنه است و دولت از پشتیبانی روحانیون وارسته ای که در خط امام (ره)هستند برخوردار است.

روحانی درگفت و گویی با ایرنا با رد تبلیغات منفی برخی افراد مبنی براینکه دولت رابطه خوبی با روحانیون ندارد، اظهار داشت: به نظرمی رسد عوامل نفوذی و مرموزی قصد دارند ارتباط میان دولت و روحانیون را تیره و آشفته کنند و ازآب گل آلود ماهی بگیرند.

وی با بیان اینکه دوجریان مرموز و بدپیشینه موجب ناهنجاری و اختلاف افکنی میان مسئولان نظام و نیز میان جامعه روحانیت هستند، بیان داشت: یکی از این جریانات انجمن حجتیه است که بزرگترین خطر برای اسلام ،انقلاب و نظام هستند دومین جریان لیبرالیست ها هستند که همواره در خدمت استکبار جهانی و در راس آن شیطان بزرگ و صهیونیسم بین المللی قرار دارند.

مورخ نهضت امام خمینی (ره)ادامه داد:آرزوی دیرینه لیبرالیست ها این است که انقلاب اسلامی را به مسلخ ببرند و زیر پای چکمه پوشان خون آشام آمریکایی ذبح کنند اما باید بدانند ملت ایران به ویژه روحانیت تاکنون از این دوجریان آسیب های سنگینی دیده است به طوریکه انجمن حجتیه و لیبرال ها برخی از روحانیون ما از خط امام (ره) جداکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه از آغاز نهضت ،امام پیوسته خطر لیبرالیست ها و حجتیه‌ای ها را گوشزد می کردند تصریح کرد:امام خمینی (ره) در پیامی اعلام کردند تا من هستم نخواهم گذاشت قدرت به دست لیبرالیست ها بیافتد؛ ایشان به خوبی پیش بینی می کردند که شماری از روحانیون درآینده فریب این جریان های شیطانی و وابسته به استکبار جهانی را می خورند و با شعارهای ضدانقلابی جهانخواران همصدا می شوند و راهشان را از مردم نظام اسلامی و ولایت فقیه جدا می کنند.

**پاسخ به برخی ادعاها
روحانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه صحت و سقم برخی ادعاها مبنی براینکه امام در نجف اشرف با گروههای سیاسی دارای مشرب های مختلف حتی عناصر سکولار دیدار و گفت و گو می کردند، گفت: امام درطول اقامت خود در نجف گروههای سیاسی را که تحت لوای نام و عنوان حزبی می خواستند با ایشان ملاقات کنند به حضور نپذیرفتند.

وی افزود: به یاد دارم چندبارجبهه ملی خارج از کشور با عنوان حزبی از ایشان تقاضای ملاقات کرد که امام نپذیرفتند.عناصرایرانی بدون اینکه مشخص باشد دارای چه عقیده و وابستگی گروهی هستند به حضور امام می رسیدند و ایشان رهنمودها و پند و اندرزهایی به آنان می دادند.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر ادامه داد: درپی بازگشت امام به ایران در بهمن ماه سال 1357 چریک های فدایی خلق با صدور اعلامیه ای اعلام کردند که به دیدار امام خواهند رفت؛ دفتر ایشان بیدرنگ اعلام کردکه امام از دیدار با آنها خودداری می کند.

**مبارزه با زور و ظلم ویژگی تاریخی روحانیت
روحانی درباره نقش روحانیت دربه ثمررسیدن انقلاب اسلامی بیان داشت: درمقطعی از تاریخ شیعه درایران مهدور الدم بود به طوریکه روحانیونی مانند میرحامد حسین نیشابوری(که بنا بر روایتی جد اعلای امام می باشند) به هند و کشمیر هجرت کردند دراین دوران شیعیان ایران امنیت نداشتند و جانشان درخطربود.

وی افزود:با گذشت این دوره سخت بر شیعیان آنها توانستند استقلال وامنیت خود را به دست بیاورند به طوریکه علما در صحنه سیاسی ایران حضوریافتند و تلاش کردند جلوی یک سلسله انحراف ها و اعوجاج ها را بگیرند. به عنوان مثال دردوران صفویه احساس کردند شاهان صفوی می خواهند خانقاه را جای مسجد قراردهند وهمچنین پیر و مرشد را به جای مفتی ومجتهد قراردهند. شیعیان دراین دوره قدرت مبارزه نداشتند اما تلاش کردند با شیوه های دیگر،مکتب تشیع را حفظ کنند به طوریکه اجازه ندادند مکاتب دیگربه جای مکتب تشیع حاکم شود.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصربا اشاره به حرکات علما و وضعیت تشیع دردوره قاجارتصریح کرد:دردوران قاجارمردم شیعه تا حدی آگاهی بیشتری کسب کردند و آمادگی مبارزه و مقاومت را داشتند .دراین مقطع حرکت علما به صورت تند و قهرآمیز بود به عنوان مثال آیت الله ملا علی کنی فراماسونری را تکفیرکرد. درپی این حرکت مردم فراموشخانه را آتش زدند.درجریان قرارداد رویترهم برخورد شدید و مقابله علما موجب لغو این قرارداد از سوی ناصرالدین شاه شد.

وی با بیان اینکه درمقاطع بسیاری از تاریخ ،علما و روحانیون در صحنه سیاسی کشورمان نقش خود را ایفا کرده انداذعان داشت: روحانیون همواره درمقابل زور،ظلم و تجاوزایستاده اند. این موضوع را به خوبی درجریان حرکت جمال الدین اسدآبادی،نهضت تنباکو و درجریان نهضت مشروطه می بینیم و نیز درحرکت آیت الله مدرس علیه رضاشاه می خوانیم.

** روحانیون در دوره نهضت
این پژوهشگرتاریخ درباره ادعای برخی گروهک ها مانند نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مبنی بر نفی نقش روحانیت در زمینه سازی پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: زمانی که حضرت امام(ره) نهضتشان را آغاز کردند برق،امکانات الکتریکی و یا فرستنده ای دراختیارنبود حتی نمی توانستیم صدای امام(ره) را ضبط کنیم در واقع بدین شکل سخن امام(ره) از چهاردیواری مسجد و منزلشان فراتر نمی رفت.

وی ادامه داد: دراین شرایط چه کسی پیام امام را به سراسر کشور منتقل می کرد و مرجعیت امام، رهنمودها، فتواها ودیدگاه امام رابه مردم می رساند؟ هنگامی که امام درحوزه های علمیه و مساجد سخنرانی می کردند واعلامیه می دادند روحانیون بسیج می شدند و پیام امام را درسراسر کشورمنتشر می کردند و مردم را آگاه می کردند.

مورخ نهضت امام خمینی(ره) با تاکید براینکه ازآغاز نهضت امام یعنی مابین سالهای 1341 تا سال 1357 زندان های شاه از روحانیون خالی نشد خاطرنشان کرد: دراین مقطع زمانی، بسیاری از روحانیون درزندان های شاه تحت شکنجه های وحشیانه ای قرارگرفتند وشهید شدند افرادی مانند سید کاظم قریشی،سعیدی وغفاری در زندان یا مستقیما زیرشکنجه شهید شدند یا براثرشکنجه هایی که وارد شد بعدها دراثر بیماری شهید شدند.این روحانیون بودند که رسالت حضرت امام را پاس داشتند و درجهت پیشرفت این رسالت کارهای ارزشمندی انجام دادند.

**پاسخ به ادعاهای نهضت آزادی و جبهه ملی
وی درباره سوابق حرکت گروه هایی مانند نهضت آزادی و جبهه ملی درمقطع زمینه سازی نهضت انقلاب اسلامی گفت: اگربررسی کنیم متوجه می شویم گروههایی مانند نهضت آزادی و جبهه ملی بین سالهای 1343 تاسال 1356 یک اعلامیه هم منتشر نکردند درآن زمان امام ،روحانیون و مردم درصحنه حضور داشتند ،اعلامیه می دادند ،شکنجه می شدند وزندان می رفتند .دراین زمان گروههای سیاسی که درراس آنها جبهه ملی و نهضت آزادی قرارداشتند درصحنه حضورنداشتند.

سید حمید روحانی درادامه بیان داشت: آخرین اعلامیه نهضت آزادی درسال 1343 بود وپس از آن تا سال 1356 اعلامیه ای از آنها دیده نشد در واقع دراین زمان که نهضت آزادی به صحنه می آید و اعلامیه می دهد زمانی است که فریاد “مرگ برشاه” و”استقلال آزادی جمهوری اسلامی”در سراسرکشورطنین اندازشده است. این شعارها را چه کسی به راه انداخت؟مردم که درسال 1356 انقلاب را در سراسر کشورآفریدند از حمایت و راهنمایی چه مقامی برخوردار بودند؟ چگونه مردم توانستند به این مرحله برسند دراین مقطع این گروهها اعلامیه نمی دادند و یا اگراعلامیه می دادند درجهت دفاع ازحکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نبود چون آنها هدف براندازی رانداشتند.

** وفاداری نهضت آزادی به نظام شاهنشاهی
وی با بیان اینکه نهضت آزادی برطبق اساسنامه اش وفاداربه نظام شاهنشاهی است اظهارداشت: زمانی که نهضت آزادی درسال 1340 اعلام موجودیت می کند صریحا می گوید باید سلطنت نسل درنسل درخاندان پهلوی باقی بماند ،مهندس بازرگان می گوید ما قانون اساسی را به صورت دربست قبول داریم وحتی تعبیر می کند که اینطورنیست که برخی از مفاد آن را قبول داشته باشیم وبرخی از مفاد آن را قبول نداشته باشیم یعنی به اصول 30 ،31 و32 متمم قانون اساسی اشاره می کند که می گوید باید سلطنت درخاندان پهلوی باشد.

نویسنده کتاب نهضت امام خمینی (ره)افزود: حسن نزیه ازنزدیکان نهضت آزادی هم در سال 1340 به صراحت بیان کرد ما قانون اساسی را قبول داریم .سلطنت باید نسل درنسل درخاندان پهلوی باقی بماند در واقع منظوراو این بود که وفاداربه شاه هستند همچنین حرکت های این گروه درچارچوب مبارزات پارلمانتاریستی بود یعنی این ها خواهان آزادی انتخابات،آزادی مطبوعات، آزادی بیان وآزادی تشکیل احزاب درچارچوب نظام شاهنشاهی بودند.

**شکست بازرگان در قانع کردن امام
وی با اشاره به حرکات نهضت آزادی درسال پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: درسال 1357 که انقلاب اوج گرفته بود رژیم شاه درشرف ازهم پاشیدگی بود دراین زمان مهندس بازرگان به فرانسه رفت تاامام را قانع کند که شاه را بیرون نکند او به امام گفت اگر شاه قبول کرد که سلطنت کند نه حکومت، شما هم بپذیرید که او بماند.اگرحضرت امام درزمینه سازی پیروزی انقلاب نقشی نداشت چگونه چنین شرایطی فراهم شد و رژیم شاه درمعرض فروپاشی قرارگرفت.

** اگر نهضت آزادی مردم را بسیج کرد چرا مردم در حمایت ازامام شعارمی دادند؟
رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر درباره ادعای نهضت آزادی مبنی بر نقش موثر این گروه در زمینه سازی انقلاب وبسیج نیروهای مردمی دردوران نهضت و نفی نقش روحانیت وحضرت امام،با طرح این سوال که نهضت آزادی درمیان مردم چقدر پایگاه داشت؟ خاطرنشان کرد:اگر نهضت آزادی مردم را بسیج کرد چرا مردم به نفع امام شعارمی دادند ؟چرا مردم شعاری برای حمایت از نهضت آزادی سر ندادند؟چرامردم خواهان بازگشت امام بودند؟ چرا مردم رهبری امام را پذیرفته بودند؟ و چرا نهضت آزادی ناچارمی شود دراعلامیه های خود ازامام حمایت کنند؟

وی افزود: پس از ناکام ماندن مهندس بازرگان در قانع کردن امام برای بیرون نکردن شاه ،او به حالت قهربه ایران بازگشت. اعضای نهضت آزادی درخارج ازکشورمانند ابراهیم یزدی و قطب زاده نگران شدند این حرکت مهندس بازرگان درمیان مردم ایران اثرمنفی بگذارد و نهضت آزادی درمیان مردم بی اعتبار و بدنام شود.بنابراین نهضت آزادی علیه بازرگان بیانیه داد وبا محکوم کردن اوازامام حمایت کردند.

روحانی با بیان اینکه حرکات گروههایی مانند نهضت آزادی نشان می داد آنها ناگزیرند به دنبال امام حرکت کنند اظهارداشت: تا سال 1356 هدف نهضت آزادی ازمبارزه چه بود؟ آیا غیرازمبارزات پارلمانتاریستی بود؟ ازطرفی آنها درمیان مردم چقدراعتبار وآبروداشتند تا بتوانند مردم را بسیج کنند؟اگراین ها مردم را بسیج کردند چرا مردم به حمایت از امام و روحانیت برخاستند وشعارهای مردم درحمایت ازروحانیت بود؟چرا مردم در راه سرنگونی شاه به پا خاستند؟مگر نه این است که شعار نهضت آزادی و دیگر گروههای سیاسی این بود که “شاه سلطنت کند ،نه حکومت”؟!

**تناقض سخنان امروز نهضت آزادی با سخنان بازرگان در”حسین زمان”خواندن امام
وی با اشاره به اینکه نهضت آزادی ناچاربود راه امام را تایید کند تصریح کرد: درمقطعی نهضت آزادی خود را ناگزیر می دید از ولی فقیه حمایت کند. حتی مهندس بازرگان درسخنرانی خود گفت:حر درمقابل امام حسین(ع) تسلیم شد چقدرخوب است که بختیارلر هم بختیارحر شود و به حسین زمان تسلیم شود.اگر آنها نقش امام را درپیروزی انقلاب قبول ندارند چرا در آن مقطع امام را رهبرایران،حسین زمان ورهبرانقلاب خطاب می کردند؟

**پاسخ به ادعای منافقین
این پژوهشگرتاریخ درباره ادعای سازمان منافقین مبنی برنقش موثر این گروه در پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: سازمان منافقین درسال 1349 اعلام موجودیت کرد. نمایندگان این سازمان به نجف آمدند تا امام را قانع کنند که به نفع آنها اعلامیه بدهد. امام نپذیرفتند و آنها را تایید نکردند این موضوع نشان می دهد امام به عنوان رهبرانقلاب و رهبرنهضت مورد تایید عموم مردم بوده است به همین دلیل این گروهها تلاش داشتند ازحمایت امام برخوردارشوند.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی سازمان مجاهدین خلق به صحنه آمد با اینکه طرح حکومت اسلامی از جانب امام اعلام شده بود این سازمان در بیانیه ها و اعلامیه های خود هیچ گاه بحث حکومت اسلامی را مطرح نکرد و از این طرح امام پشتیبانی به عمل نیاورد ،آیا این گروهک که هیچ گاه از طرح حکومت اسلامی حمایت نکرده است می توان باور کرد درآمدن مردم ایران به صحنه با شعار”استقلال،آزادی جمهوری اسلامی نقش داشته است”؟ این گروهها چه شعاری را برای حکومت اسلامی سردادند ؟ شعار”استقلال آزادی جمهوری اسلامی”که مردم سر می دادند ازسوی چه کسانی مطرح شده بود؟ این گروهها شعار “جمهوری اسلامی” را درکدام اعلامیه و سخنرانی خود مطرح کردند؟
نویسنده کتاب نهضت امام خمینی (ره) با بیان اینکه سازمان مجاهدین خلق در موضع گیری و بیانیه هایش هرگز از اسلام و حکومت اسلامی حرفی نزد گفت: به دلیل عدم پایبندی این گروهها به اسلام دیری نپایید فساد درون سازمانی این گروه برملا شد به طوریکه بسیاری از زن های شوهردار عضو سازمان مجاهدین خلق حامله از زندان سردرآورند. وقتی پدر می رفت بچه را تحویل بگیرد صریحا مادرش گفت این بچه شوهرم نیست بچه دیگری است.

**شکایت مردم از سازمان مجاهدین خلق به حضرت امام
وی با اشاره به تسویه های درون سازمانی منافقین از نیروهای مذهبی اذعان داشت: تغییر ایدئولوژی آنها بزرگترین ضربه را به اسلام زد. با این اوصاف آیا آنها درمیان مردم اعتبار و آبرو داشتند که آنها را بسیج کنند.سازمان منافقین درسال 1355به این نتیجه رسید که مبارزات مسلحانه در ایران راه به جایی نمی برد بنابراین حرکات مسلحانه فروکش کرد و به دلیل اینکه هدف آنها نه جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی بود درنهایت به قدری درمیان مردم بی آبرو و اعتبار شدند که ناگزیرشدند ازصحنه کنار بروند و بسیاری از آنها هم کشته و اعدام شدند.

روحانی درباره شکایت مردم از سازمان مجاهدین خلق به حضرت امام (ره)بیان داشت:وقتی سازمان مجاهدین تغییر ایدئولوژی را مطرح کرد بسیاری ازمردم مبارزه را محکوم کردند وگفتند باعث می شود جوان ها گرایش مارکسیستی پیدا کنند لذا ازایران و کشورهای دیگربسیاری به امام در نجف نامه نوشتند و عنوان کردند که شما با اعلامیه هایتان جوانان را تحریک می کنید و آنها را به صحنه می آورید. کمونیست ها هم مانند گربه ای که درکمین موش نشسته اند جوانان را دراختیارمی گیرند و بدین شکل کمونیست را رواج می دهند و حتی مطرح شد حرکت امام موجب زمینه سازی برای تبدیل ایران به یک کشورکمونیستی شده است.

وی افزود: سازمان منافقین با عمل و رفتارکمونیستی خود نه تنها زمینه را برای پیروزی انقلاب فراهم نکرد بلکه زمینه را برای فعالیت کسانی فراهم کرد که مدعی جدایی دین ازسیاست بودند. این جریان مدعی بود مبارزه به ضررمسلمانان است وموجب انحراف می شود ،مسلمانان تنها باید به عبادات و مسایل دینی خود بپردازند. این سازمان پایگاهی درمیان مردم نداشت به عنوان مثال چه تعداد از مردم درسال 1355 از سازمان مجاهدین خلق حمایت می کردند؟

**منشا نگاه بدبینانه به ریزش ها و رویش های انقلاب
این مورخ نهضت امام خمینی (ره) درباره منشا نگاههای بدبینانه به ریزش ها و رویش های انقلاب اسلامی اظهار داشت:این نگاهها به سطحی نگری بازمی گردد که افراد فکرمی کنند با این ریزش ها انقلاب درشرف فروپاشی قرارمی گیرد ونمی توانند باورکنند انقلاب متکی به فرد نیست. انقلابی که ریشه دراسلام ومردم دارد با پشت کردن یک نفرآسیب نمی بیند. امام با آن مقام عظیمی که درپیروزی انقلاب داشتند ازمیان ما رفتند اما انقلاب باقی ماند.

وی با تاکید براینکه ممکن است انقلاب آسیب ببیند اما ازمیان نمی رود، گفت:افرادی که تحلیل تاریخی ندارند به مسایل سطحی می نگرند بنابراین طبیعی است معترض شوند وفکر کنند انقلاب درحال از دست دادن پایگاه خود است. منشا دیگر بدبینی ها به ریزش ها و رویش های انقلاب منفی بافی های برخی افراد است. عامل سوم ایجاد یاس است که دشمن تلاش می کند با جوسازی، شایعه پراکنی ودروغ پردازی مردم رامایوس کند و وانمود کند که انقلاب درشرف فروپاشی است. ایجاد یاس یکی ازترفندهای درازمدت استکبار جهانی است که قصد دارد با استفاده از آن مردم را از راه مبارزه باز بدارد.

**نتوانستیم گام برجسته ای درمبارزه با سرمایه داری برداریم
رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصردرباره مبارزه با سرمایه داری که یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بود تصریح کرد: علی رغم اهتمامی که حضرت امام درمبارزه با سرمایه داری داشتند وتاکید می کردند موی یک کوخ نشین را به یک کاخ نشین ترجیح می دهند دراین زمینه کار اساسی صورت نگرفت و سرمایه داران درمراکز مختلف نظام رخنه کردند به طوریکه یکی ازمشکلات اقتصادی ما نفوذ این سرمایه داران است که سعی می کنند منافع مادی خود را تحقق ببخشند و اجازه ندهند آن اقتصاد اسلامی به درستی پیاده شود به طوریکه نمی توان گفت نظام جمهوری اسلامی در کنارزدن سرمایه داران و کوتاه کردن دست آنها درسرنوشت ملت نقش مهمی ایفا کرد.

وی در ادامه اظهار داشت:با گذشت سی سال از انقلاب نتوانستیم به رهنمود و اعلام خطرحضرت امام درمبارزه با سرمایه داری گام برجسته ای برداریم و مردم مظلوم و پابرهنه ایران را از چنگ سرمایه داری نجات بدهیم.

** این جریان غیر مردمی است
این مورخ نهضت امام دربخش دیگری از این گفت و گو به ادامه ناآرامی ها از سوی برخی گروههای مدعی خط امام (ره) اشاره و خاطرنشان کرد: این جریان غیرمردمی است.کسانی که امروزدرصحنه برطبل فتنه می کوبند آلت دست دشمنان انقلاب و اسلام قرارگرفته اند ،درخط شیطان بزرگ واستکبارجهانی هستند، راهشان از راه امام و مردم جداست و همراه مردم نیستند.

**مدعیان خط امام با استکبار جهانی همصدا شدند
وی با بیان اینکه در حوادث اخیر هیچ گاه ندیده ایم این مدعیان خط امام درحرکت مردمی حضور پیدا کنند گفت:این جریانی که امروز با ادعای طرفداری از امام به صحنه آمده است راه خود را از مردم جدا کرده است. کسانی می توانند درخط امام باشند که منادی وحدت باشند و برراه امام درمبارزه با استکبار جهانی اهتمام داشته باشند نه اینکه با استکبارجهانی همصدا شوند.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصرافزود: کسانی که سخنان وموضع گیری هایشان مورد تایید صهیونیست ها ،شیطان بزرگ،بهاییت ،منافقین ،سلطنت طلبان وتجزیه طلبان قرار می گیرد نمی توانند درخط امام باشند.امام نسبت به بیگانگان ودشمنان اسلام شدید ،قاطع وانعطاف ناپذیربودند اما نسبت به ملت ایران رئوف ،مهربان و با گذشت بودند مدعیان خط امام برعکس هستند نسبت به مردم کینه توز،فتنه گر واختلاف افکن هستند و نسبت به استکبار جهانی کرنش می کنند وکوتاه می آیند.

**امام با ملت ایران مهربان و با دشمنان قطعانه برخورد می کرد
وی در پاسخ به جارو جنجال هایی مبنی براینکه امام رئوف ومهربان بود شما دارید امام را خشونت طلب معرفی می کنید بیان داشت: کسی امام را خشونت طلب معرفی نمی کند. امام نسبت به ملت شان بسیار متواضع و با محبت بودند و نسبت به دشمنان اسلام ،کشوروخیانتکاران قاطعانه برخورد می کردند.

روحانی در ادامه با آوردن نمونه ای از صدر اسلام اظهارداشت: وقتی حضرت علی (ع) خبردار می شود خلخالی را از پای زنی بیرون آوردند می گویند اگر بمیری جا دارد. علی (ع) درم قابل افرادی مانند خوارج که امنیت جامعه اسلامی را به خطرانداختند وعلیه جامعه اسلامی قیام کردند شمشیر به دست گرفت و ده هزارنفر را ازپای درآورد وخم به ابرو هم نیاورد.

وی درادامه تاکید کرد: حضرت علی (ع) این کار را درراه دفاع ازاسلام انجام داد او مانند مسیحی ها نیست که ادعا می کنند در برابر همه انسان ها تسلیم هستیم و کرنش داریم اما درعمل همین مسیحی ها دنیا را به خاک و خون می کشند. اسلام دینی است که دردفاع ازمردم و مصالح آنها قاطع برخورد می کند اما در جای دیگر با رافت برخورد می کند شیوه امام هم همین طوربود.

**شکست خوردگان انتخابات آلت دست عوامل فتنه هستند
رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر درباره زمان پایان فتنه تاکید کرد:من معتقدم چون فتنه ریشه درتوطئه استکبار جهانی دارد وقتی تمام می شود که دستگاه امنیت بتواند عوامل فتنه را بشناسد و سرکوب کند البته باید عوامل فتنه رااز کسانی که آلت دست قرارگرفتند متمایزکرد.

وی کسانی که درانتخابات رای نیاوردند وآلت دست قرارگرفتند را عامل فتنه ندانست وگفت:کسانی که درصحنه حضور دارند ،بیانیه می دهند وبنزین روی آتش فتنه می ریزند آلت دست فتنه هستند نه عامل فتنه ،پس ازانتخابات عوامل صهیونیستی وآمریکایی هستند که سعی دارند به آشوب ها و فتنه گری ها دامن بزنند مسلما با شناخت و سرکوب این عوامل فتنه تمام می شود

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.