چهارشنبه 26 دسامبر 12 | 21:45

پاتک بازنشسته‌ها به بیکاران!

در حالیکه خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده در نوبت اشتغال قرار دارند، ظاهرا هدف این مصوبه حل مشکل اشتغال مجدد نورچشمی های مدیران دستگاه های دولتی در ایام باقیمانده از عمر دولت را مرتفع نماید.


هئیت دولت در یک اقدام غیرمترقبه مصوبه‌ای را به تصویب رساند که با استناد به آن بکارگیری مجدد بازنشسته‌ها در ادارات ممکن شد!

در این مصوبه که با امضای رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد تصریح شده که بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.

بنا به این گزارش، هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (91) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.

در حالیکه خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده در نوبت اشتغال قرار دارند، ظاهرا هدف این مصوبه حل مشکل اشتغال مجدد نورچشمی های مدیران دستگاه های دولتی در ایام باقیمانده از عمر دولت را مرتفع نماید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: