سه‌شنبه 22 ژانویه 13 | 11:08

عبری تنهازبان رسمی ۴۹% اسراییلیها!

اداره آمار مرکزی اسراییل: ۲۷ درصد اسراییلی‌ها در نوشتن وصحبت کردن عبری مشکل دارند.


بیش ازشش دهه پس ازتاسیس رژیم جعلی صهیونیستی داده های آماری نشان می دهد که زبان عبری آنگونه که صهیونیستها انتظار داشتند به زبانی قوی ورایج تبدیل نشده است.

آمارنشان میدهدکه تنها49درصدازساکنان سرزمینهای اشغالی بزبان عبری سخن میگویند.این درحالیست که 18 درصد عربی،15 درصد روسی،دودرصد فرانسه ،دودرصدانگلیسی و14درصدباقیمانده هم بزبانهای دیگر صحبت می کنند.

براساس گزارش اداره آمار مرکزی رژیم صهیونیستی 26 درصد ازمهاجران روس تبارو29 درصد فلسطینیان اصلا بزبان عبری صحبت نمیکنندویااینکه نمیتوانند متون عبری رابخوانند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: