دوشنبه 18 فوریه 13 | 13:44

«استعمار بی نقاب» در همشهری دیپلماتیک

در این شماره همشهری دیپلماتیک در کنار دو پرونده اصلی، موضوعات و رویدادهای چون زمزمه‌هاي خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، شکست دموکرات مسیحیها حزب مرکل در انتخابات محلی آلمان، راهبرد سوريه در قبال تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي و … به قلم کارشناسان و صاحب نظرانی چون سیدمحمدکاظم سجادپور، ابراهیم متقی، محمدرضا دهشیری، احمد نقی بزاده، سید سلمان صفوی، علی بینیاز، نوذر شفیعی، جعفر حقپناه، احمد بخشی، جعفر قنادباشی و… آورده شده است.


به گزارش تریبون مستضعفین شماره جدید « همشهری دیپلماتیک» با موضوع بررسی سیاست های مداخله گرایانه غرب در آفریقا و با عنوان «استعمار بی نقاب» منتشر شد.

در پرونده « سیاست های مداخله گرایانه غرب در آفریقا » مسائلی چون بررسی پیشینه استعمار در آفریقا، اهداف و سیاستهای دولتهای غربی در قاره سياه، واکاوی علل، شرایط و پیامدهای دخالت فرانسه در مالی ، درسهای امنیتی و اقتصادی ناشی از بحران در مالی و تحلیل علل شکلگیری گروههای شبهنظامی در آفریقا… مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همشهری دیپلماتیک

«تنش قدرت در پاکستان» پرونده دیگر ویژه این شماره است که در آن ضمن گفتوگو با «ماشاالله شاکری، سفیر سابق ایران در پاكستان» موضوعاتی چون ساختار و نحوه توزیع قدرت، ابعاد و علل درگیریهای قومی – فرقهای در پاکستان و مناسبات سیاسی – امنیتی آمریکا و پاکستان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در این شماره همشهری دیپلماتیک در کنار دو پرونده اصلی، موضوعات و رویدادهای چون زمزمه‌هاي خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، شکست دموکرات مسیحیها حزب مرکل در انتخابات محلی آلمان، راهبرد سوريه در قبال تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي و … به قلم کارشناسان و صاحب نظرانی چون سیدمحمدکاظم سجادپور، ابراهیم متقی، محمدرضا دهشیری، احمد نقی بزاده، سید سلمان صفوی، علی بینیاز، نوذر شفیعی، جعفر حقپناه، احمد بخشی، جعفر قنادباشی و… آورده شده است.

شماره 69 «همشهری دیپلماتیک» در 116 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه های روزنامه فروشی قابل تهیه است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: