شنبه 25 می 13 | 21:30

گسترش برده داری نوین در اروپا

برده داری نوین و تجارت انسان در قاره اروپا به شکل خطرناک و هشدار دهنده ای روبه افزایش است.


europeدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدام بر شمار کسانی که به عنوان کارگر اجباری مورداستفاده قرار می گیرند، افزوده می شود.

در همین باره،« سسیلیا مالم اشتروم » کمیسر سیاست داخلی اتحادیه اروپا، نتیجه پژوهش اتحادیه اروپا را در گزارشی عنوان خواهد کرد.

براساس پژوهش اتحادیه اروپا، تعداد رسمی قربانیان تجارت انسان در فاصله سال های 2008 تا 2010 حدود 18 درصد افزایش یافت و از 6309 نفر به 9528 نفر در سال رسید.

پژوهش اتحادیه اروپا نشان می دهد که کشورهای عضو این اتحادیه نتوانسته اند جرایم سازمان یافته در اروپا را کنترل نمایند.

بیشتر قربانیان (61 درصد) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: