یکشنبه 27 اکتبر 13 | 13:27

عکس: جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی


جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: