دوشنبه 28 اکتبر 13 | 16:10

دستورالعمل پرداخت وام مسکن نخبگان

دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی نخبگان، میزان و شرایط این وام توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد.


صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تازه ترین دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی به نخبگان را اعلام کرد.

دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی نخبگان

این وام به نخگبان متاهل دارای معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان که فاقد خوابگاه هستند در قبال ارایه اجاره نامه رسمی پرداخت می شود.

میزان شرایط و نحوه پرداخت وام:

مبلغ وام بنا به تشخیص و معرفی بنیاد ملی نخبگان تخصیص می یابد.

شرایط وام گیرندگان:

1- تمام دانشجویان متاهل نخبه فاقد خوابگاه که مسکن اجاره یا در اختیار دارند می توانند از وام ودیعه مسکن نخبگان برای هر مقطع تحصیلی یک بار استفاده کنند.

2- به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می کنند، این وام تعلق نمی گیرد.

3- دریافت همزمان وام ودیعه مسکن نخبگان و سایر وام های صندوق رفاه دانشجویان بلامانع است.

نحوه بازپرداخت وام:

– دانشجوی دریافت کننده وام ودیعه مسکن، باید قبل از انجام مراحل دانش آموختگی یا شش ماه پس از عدم اشتغال به تحصیل (طی سنوات مجاز مورد تایید بنیاد)، نسبت به عودت وام ودیعه مسکن به صندوق رفاه دانشجویان با هماهنگی دانشگاه محل تحصیل اقدام کنند.

– صدور گواهی موقت پایان دوره تحصیلی دانشجو، منوط به تسویه وام ودیعه مسکن نخبگان و طی سایر مراحل قانونی وزارت علوم خواهد بود.

میزان و شرایط پرداخت وام:

مبلغ وام بنا به تشخیص و معرفی بنیاد ملی نخبگان تخصیص می یابد.

تذکر: میزان ودیعه مسکن پرداختی تا سقف اعلام شده توسط بنیاد ملی نخبگان قابل پرداخت است، بنابراین مبلغ ودیعه مندرج در اجاره نامه باید معادل سقف وام ودیعه مسکن مذکور در معرفی نامه و یا بیشتر باشد.

شرایط وام گیرندگان:

1- تمام دانشجویان متاهل نخبه فاقد خوابگاه که مسکن اجاره ای در اختیار دارند می توانند از وام ودیعه مسکن نخبگان برای هر مقطع تحصیلی یک بار استفاده کنند.

2- به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می کنند این وام تعلق نمی گیرد.

3- دریافت همزمان وام ودیعه مسکن نخبگان و سایر وام های صندوق رفاه دانشجویان بلامانع است.

4- منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل باشد.

نحوه بازپرداخت وام:

– دانشجوی دریافت کنده وام ودیعه مسکن، باید قبل از انجام مراحل دانش آموختگی یا شش ماه پس از عدم اشتغال به تحصیل (طی سنوات مجاز مورد تایید بنیاد)، نسبت به عودت وام ودیعه مسکن به صندوق رفاه دانشجویان با هماهنگی دانشگاه محل تحصیل اقدام کند.

– صدور گواهی موقت پایان دوره محصلی دانشجو، منوط به تسویه وام ودیعه مسکن نخبگان و طی سایر مراحل قانونی وزارت علوم خواهد بود.

– در صورت عدم بازپرداخت ودیعه مسکن توسط دانشجو، صندوق رفاه مطابق با ضوابط قانونی و دستورالعمل موجود در صندوق، نسبت به اخذ ودیعه مسکن اقدام کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: