چهارشنبه 30 اکتبر 13 | 11:25

طنز: خوش به حال همراه اول آمریکا

بی معرفت، مگه ما بد گوش می کنیم؟ خبر می دادی می آمدیم با هم گوش می کردیم. خوراک مان همین خاله زنک بازی هاست. حالا هم این را بدان می خواستیم 13 آبان آرام تر و نرم تر از هر سال تظاهرات کنیم ولی بهانه دست مان دادی تا برویم در خیابان و شعار مرگ بر آمریکا را بلندتر از همیشه سر دهیم. آخه اون همه میو میو.. لعنت به تو باراک.


این آمریکایی ها شورش را درآورده اند. ما هم می خواهیم شورمان را دربیاوریم. یعنی چی؟ 125 میلیارد تماس تلفنی را در یک ماه شنود کرده اند. آن گوش چه گوشی است آخه لامصب. 125 میلیارد تماس تلفنی؟ اولش که خبر را خواندیم، گفتیم خوش به حال همراه اول آمریکا. چه درآمدی داشته. فقط 125 میلیاردش را این ها شنود کرده اند. حتما کلی هم از دست شان در رفته. بعد فهمیدیم نه، همه آن 125 میلیارد در آمریکا نبوده. فقط 3 میلیارد تماس در آمریکا بوده و بیشترین شنودها در خاورمیانه صورت گرفته. حالا بماند 22 میلیارد تماس در افغانستان شنود شده و در پاکستان نزدیک 13 میلیارد شنود صورت گرفته. ما مشکل مان این است که یک میلیارد و هفتصدوسی هزار تماس از ایران شنود شده.

ازتان نمی گذریم اگر تماس ما با مسعود کاظمی که پشت سر سردبیر حرف می زدیم را ضبط کرده باشید. ازتان نمی گذریم اگر تماس های ما با مخاطب خاص مان را شنود کرده باشید و آن همه میو میو که کردیم را گوش داده باشید و به ریش ما خندیده باشید. اوه اوه، این ماه چقدر با اون خانمه که زنگ زده بود شماره مشابه همراه اول مان را به ما بفروشد درد دل کردیم. خدا ازت نگذرد اوباما که مو را به تن مان سیخ کردی. امیدوارم موهایت سیخ که نه، میخ شود و فرو برود توی تنت تا دیگر حرف ایرانی ها را گوش نکنی.

بنده خدا علی مطهری را بگو چقدر دنبال آنهایی که توی کانال کولر دفترش وسایل شنود کار گذاشته بودند، گشت. نگو خود سیاه سوخته اش آمده کار گذاشته رفته. اوباما را می گوییم دیگر. واقعا بیایید فکر کنیم همیشه یک آمریکایی وجود دارد که حرف های ما را گوش می کند. دنیا بهشت می شود. دیگر کسی غیبت نمی کند. کسی زیرآب همکارش را نمی زند. کسی برای نامزدش گربه، سگ، خر و دیگر حیوانات اهلی نمی شود و خلاصه گلستانی می شود دنیا. ولی تمام اینها دلیل نمی شود که ما کار زشت باراک را فراموش کنیم.

بی معرفت، مگه ما بد گوش می کنیم؟ خبر می دادی می آمدیم با هم گوش می کردیم. خوراک مان همین خاله زنک بازی هاست. حالا هم این را بدان می خواستیم 13 آبان آرام تر و نرم تر از هر سال تظاهرات کنیم ولی بهانه دست مان دادی تا برویم در خیابان و شعار مرگ بر آمریکا را بلندتر از همیشه سر دهیم. آخه اون همه میو میو.. لعنت به تو باراک.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: