چهارشنبه 06 نوامبر 13 | 16:47
در ادامه انتصابات وزارت علوم

امید جانشین خواجه‌سروی شد

امید معاون مالی‌واداری با حفظ سمت به عنوان جانشین خواجه‌سروی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم شد.


محمدحسین امیدپس از انتخاب عبدالحسین فریدون به عنوان سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی با حفظ سمت مدیرکل دفتر وزارتی، محمدحسین امید معاون مالی اداری وزارت علوم نیز با حفظ سمت جانشین خواجه‌سروی، به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: