چهارشنبه 27 نوامبر 13 | 14:26

صادر نخستین از منظر امام خمینی(ره) و عرفا

حضرت امام (ره) درباره وحدت وجود قائل به وحدت شخصیه است، ایشان با طرح ویژگی‌های زیر در باب حقیقت وجود، نظریه وحدت وجود، را به تصویر می‌کشند.


کتاب «صادر نخستین از منظر امام خمینی(ره) و عرفا» نوشته «مرضیه رمضانی» منتشر و به مخاطبان ارائه شد.

نویسنده در کتاب «صادر نخستین از منظر امام خمینی (ره) و عرفا» کوشیده است مسأله «صادر نخستین» را از منظر فلاسفه و عرفا، مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و البته در این تلاش علمی تکیه بیشتر وی بر آرای امام خمینی (ره) بوده است، شخصیتی که در عصر خویش ازبزرگان فلاسفه و عرفا به شمار می‌آید.

مرضیه رمضانی این کتاب را در چهار بخش با عناوین «کلیات»، «صادر نخست در هستی‌‌شناسی فلسفی»، «صادر نخست در هستی‌شناسی عرفانی» و «جمع‌بندی فیلسوفان عارف» به نگارش درآورده است که در در بخشی از آن درباره «وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی (ره)» بیان کرده است: حضرت امام (ره) درباره وحدت وجود قائل به وحدت شخصیه است، ایشان با طرح ویژگی‌های زیر در باب حقیقت وجود، نظریه وحدت وجود، را به تصویر می‌کشند:

13920904000096_PhotoL

1_ در دار هستی جز یک حقیقت و یک اصل شریف که سرچشمه تمام خیر است و جمیع کمالات است، وجود ندارد آن حقیقت وجود است.

2_ حقیقت وجود، بسیط من جمیع الجهات است و ترکیب مطلقاً در او راه ندارد. این ویژگی مادامی است که ذات در محوضت و صراحت خود باقی باشد، ولی اگر از این ویژگی مادامی است که ذات در محوضت و صراحت خود باقی باشد، ولی اگر از مرتبه خود تنزل نمود و از حقیقت و صراحت خارج شد، طبق هر مقام، ترکیب‌های عقلی و خارجی بر او عارض شود.

3_ حقیقت وجود عین همه کمالات است، چنان چه صرف وجود، صرف کمال است بنابراین حقیقت وجود عین وحدت است و عین همه صفات جمالیه و جلالیه است، چون وحدت مساوق با وجود و از کمالات موجود بماهو موجود محسوب می‌شود.

4_ ذات حق با این که واحد است مستجمع جمیع صفات کمال و اسماء جلال و جمال است و عرفا از این وحدت در خداوند به «وحدت جمعیه» تعبیر نموده‌اند. در وحدت حقه هر چه وحدت اتم و اقوی باشد، صدق مفاهیم کمال بیشتر می‌گردد و اسماء و صفات افزایش می‌یابند.

بعد از اثبات مبانی هستی‌شناختی عرفانی در نزد عرفا و فیلسوفان عارف، نوبت به بحث صادر نخست در نظام عرفانی می‌رسد. از آن جا که در نظام فلسفی، قاعده الواحد عهده‌دار بحث از صادر نخست بود در این مجال، دیدگاه عرفا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مؤسسه چاپ و نشر «عروج» کتاب صادر نخستین از منظر امام خمینی (ره)» را در 228 و با قیمت 9500 تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: