سه‌شنبه 03 دسامبر 13 | 14:41

طرح ۷ ماده‌ای تشکیل سازمان مدیریت

طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری که جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود،تصویب شد.


طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری که جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان، نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت با اصلاحاتی در عنوان و متن به این شرح به تصویب رسید.

متن این طرح به شرح زیر است:

ماده 1- در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور مربوط به برنامه، بودجه و اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود، از ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، زیر نظر رییس جمهور تشکیل می گردد.

ماده 2- مأموریت ها و اختیارات سازمان عبارتند از:

1- مطالعات آینده پژوهی، توسعه ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امکانات کشور

2- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

3- طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوی و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور.

4- طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور.

5- بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تأیید ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیندهای منابع انسانی و نظام شایستگی، طراحی استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره وری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فنآوری های نوین اداری.

6- تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی و تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی.

7- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت (ملی و استانی) و طرح های عمرانی و فعالیت های دستگاه های اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهره وری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور و ارائه به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین و مقررات.

8- طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهره وری و انجام ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری در میزان تحقق برنامه های توسعه و بودجه سالانه، ارتقای بهره وری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارائه پیشنهادهای تنبیهی و تشویقی برای دستگاه های اجرایی.

9- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلندمدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم

تبصره: این گزارش ها به صورت سالانه منتشر و در اختیار همگان قرار می گیرد.

10- بررسی و اظهارنظر درباره پیش نویس لوایح و مصوبات دستگاه های اجرایی در چارچوب مأموریت های سازمان جهت هماهنگی و تطبیق با اسناد فرادستی نظیر سیاست های کلی نظام، قوانین موجود، برنامه های بلندمدت و میان مدت و منابع عمومی کشور و نیز ارائه گزارش های لازم برای بیان پیامدها و شفافیت در اتخاذ تصمیم ها قبل از تصویب در مراجع قانونی

تبصره: رویکرد سازمان در کلیه مأموریت ها و وظایف موضوع این ماده باید در راستای تولید کالا یا خدمت یا هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر نسبت به کشورهای منطقه سند چشم انداز باشد.

ماده 3- به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر و حمایت کننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، سازمان موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای می باشد را مشخص و پس از تأیید رئیس جمهور به آنها واگذار نماید.

ماده 4- سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده یک، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان ها و مراکز وابسته به سازمان، به فعالیت خود ادامه می دهند.

ماده 5- شوراهایی که ریاست آنها و دبیرخانه های شوراهای قانونی که دبیری آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور و سایر قوانین و مقررات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت های مذکور در ماده یک می باشند، به سازمان منتقل می گردند.

ماده 6- در راستای جذب و نگهداری متخصصین، نخبگان و نیز اعمال سیاست های حاکم بر سازمان های منعطف، بهره ور، یادگیرنده، پژوهش محور، چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری و استخدامی سازمان در مرکز و استان‌ها، متناسب با احکام و مأموریت های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان تهیه و به تصویب رییس جمهور می رسد.

ماده 7- سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و از طریق اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت نسبت به ارائه گزارش های منظم سالانه و مستند در زمینه تطبیق برنامه های اجرایی و پیشرفت واقعی پروژه و تأثیر عملکرد ذی نفعان (کارفرما، پیمانکاران، مشاور و ناظر) بر زمان بندی طرح ها اقدام نماید.

برچسب‌ها:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: