دوشنبه 30 دسامبر 13 | 13:46

برای حفظ یک زندگی همت کنید

خوراک و پوشاک مشکل روزمره این خانواده است اما آنچه این خانواده را از هم دور نگه داشته است، فشار مضاعفی است که اخیرا بر خانواده تحمیل شده است و دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه نبودند و اینگونه بی خانمان شدند و اکنون در خانه دختر بزرگترشان، زندگی می کنند.


خانواده .م  با چهار فرزند در شرایط سختی روزگار را پشت سر می گذارند.

دختر اولشان الحمدلله ازدواج کرده اما وصلت دختر دومشان به دلیل عدم توانایی تهیه جهزیه، نزدیک است به جدایی بیانجامد.

پسرشان در بازار به اصطلاح پادویی می کند و کوچک ترین عضو خانواده، دختر بچه ای است دبستانی.

پدر در شرکتی با حقوق پایین  به جهت عدم تخصص و تحصیلات کار می کند و مادر خانواده از یک پیرزن و پیرمرد نگهداری می کند.

خوراک و پوشاک مشکل روزمره این خانواده است اما آنچه این خانواده را از هم دور نگه داشته است، فشار مضاعفی است که اخیرا بر خانواده تحمیل شده است و دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه نبودند و اینگونه بی خانمان شدند و اکنون در خانه دختر بزرگترشان، زندگی می کنند.

با این اوضاع، اولویتشان تهیه جهزیه برای دخترشان است.

امید است دست دوستان همت واسطه این “خیر” باشد.

ثواب این کار خیر را دسته گلی نثارآستان حضرت مجتبی علیه السلام می کنیم.

خیریه همت

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: