جمعه 29 اکتبر 10 | 23:35

دانشگاه‌ها با تفکیک جنسیتی اسلامی نمی‌شوند

آیتالله عبدالله جوادی آملی در دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران با بیان اینکه دین سه رشته جهان بینی الهی، جهان بانی الهی و جهان آرایی الهی را به ما آموخت، تأکید کرد: صدرالمتالهین می فرماید که علم مانند معماری نیست بلکه نظیر بخشهای ریاضی است.


آیتالله عبدالله جوادی آملی در دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران با بیان اینکه دین سه رشته جهان بینی الهی، جهان بانی الهی و جهان آرایی الهی را به ما آموخت، تأکید کرد: صدرالمتالهین می فرماید که علم مانند معماری نیست بلکه نظیر بخشهای ریاضی است.
وی در همین رابطه به بیان مثالی پرداخت و گفت: اگر یکی از خشتها یا آجرهای بنایی را بردارند و از دیوار غربی به دیوار شرقی ببرند این بنا فرو نمیریزد اما عدد هشت را که بین هفت و نه است را بردارند، این عدد هیچ کاربردی ندارد.

جوادی آملی تصریح کرد:صدرالمتالهین میفرماید که حرف عالم به قدری ریاضی است که هیچ چیزی را نمیتوان از سر جایش برداشت.
مرجع تقلید جهان تشیع گفت: علم شرح معلوم است، معلوم فعل خداست و شرح فعل خدا غیر از الهی و اسلامی نخواهد بود و اگر کسی بگوید شرح بشری است، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکرکردن است.
جوادی آملی تاکید کرد: اگر کسی در حوزه یا دانشگاه بگوید که 40 یا 50 سال کار کرده و زحمت کشیده و فکر کرده است، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکرکردن است.

دانشگاهها با تفکیک جنسیتی اسلامی نمی شوند
وی همچنین درباره اسلامی کردن دانشگاهها اظهار داشت: تعلیم و تعلم باید برای رضای خدا باشد، یعنی اگر انسانی معلم یا متعلم است که میخواهد کاری انجام دهد، این کار را نباید آلوده کند، بلکه باید برای رضای خدا چیزی را یاد بگیرد و به دیگران یاد دهد.
جوادی آملی گفت: باید دانشهایی که یاد گرفتهایم را در راه صحیح به کار ببریم نه در مسیر باطل؛ به عنوان مثال اگر به انرژی هستهای دست یافتهایم باید از این انرژی به صورت صلحآمیز استفاده کنیم نه تخریبی.
مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: منظور از اسلامیکردن دانشگاهها فقط این نیست که تعلیم و تعلم در مسیر رضای خدا باشد و هر چه یاد گرفتهایم در مسیر صحیح به کار بریم؛ یا اینکه در دانشگاهها نمازخانه ایجاد شود و دعاهای کمیل و توسل قرائت شود و کلاسهای دختران و پسران از همدیگر تفکیک شوند؛ این موارد کار حسینیه و مسجد است.

اگر علم اسلامی شد دانشگاه هم اسلامی می شود
آیتالله جوادی آملی در عین حال احداث نمازخانه و توجه به دعا در دانشگاهها را از کارهای مناسب دانست و خاطرنشان کرد: اگر صرفا این کارها را در دانشگاهها انجام دادیم، دانشجوی مسلمان تربیت کردیم، نه اینکه دانشگاه اسلامی شده باشد.
استاد برجسته حوزه با تاکید بر این نکته که دانش حرف اول را در دانشگاهها میزند، تصریح کرد: عنصر محوری دانشگاه، علم است؛ اگر علم اسلامی شد، دانشگاه هم اسلامی میشود و دیگر لازم نیست که به دختران و پسران بگویند کنار هم ننشینند.
مرجع تقلید جهان تشیع گفت: مگر در حوزه توصیه میکنند مردان و زنان کنار هم ننشینند؛ مگر به طلبهها میگویند که نماز را در اول وقت وحدالامکان جماعت بخوانند.چون علم درحوزه دینی است رهاوردهای فراوانی دارداما اساسیترین و عنصریترین حرف دانشگاه علم و متون درسی است که اگر این متون اسلامی نشد، سفارشی است.
جوادی آملی به تلاش کشورهای اسلامی برای اسلامی کردن علوم اشاره کرد و اظهار داشت: آنها در همایشهایی که برگزار میکنند به این نتیجه رسیدهاند که علم اصلا اسلامی نیست.

اسلام مدعی است که علم غیراسلامی وجود ندارد
استاد برجسته حوزه با اشاره به یکی از این همایشها که در کشور مالزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در آن همایش سخنران رسمی جلسه، صحبتهایش را از طنز شروع کرد که با استهزاء و خنده و سوت و کف حاضران همراه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که علم اصلا اسلامی نیست و این مسئله برای بسیاری از افراد به باور تبدیل شد.
جوادی آملی با یادآوری این نکته مهم که اسلام مدعی است که علم غیراسلامی وجود ندارد، افزود: علوم جزئی از قبیل طبیعیات، ریاضیات و… را علم کلی به نام فلسفه رهبری میکند.

وی با تشریح اهمیت علم فلسفه و جهان بینی الهی یادآور شد: هیچ علمی از علوم، چه طبیعی و چه ریاضی، نمیتواند خدا را ثابت یا نفی کند و یا درباره خدا شک کند، برای اینکه قلمرو آنها محدود است.
استاد برجسته حوزه گفت: تنها علمی که بلندپروازی مال اوست،جهانبینی الهی یا فلسفه است و دراین جهان بینی الهی این مسائل بحث میشود که آیا خدا هست یا نیست؟

اگر فلسفه خودساخته شد مسائل دین خرافه می شود
این مفسر قرآن از تمامی علوم به عنوان امت و از فلسفه به عنوان امام امت یاد کرد و افزود: اگر از فلسفه به عنوان ریاست علوم صحبت میشود برای این است که درباره تمامی علوم حرف میزند. کار علوم جزئی، جزئی است ولی فلسفه کلینگر است.
مرجع تقلید جهان تشیع به چگونگی الحادی و الهی شدن فلسفه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر جهان بینی به بیراهه و کژ راهه رفت سرازالحاد درمیآورد و میگوید که خدا درعالم نیست.اینها خودساخته هستند واگر فلسفه خودساخته شد مسائل دین اسطوره و اضافه و خرافه میشود.

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: اگر فلسفه الحاد شود جمیع علوم الحادی میشود و اگر به راه راست رفت، اول به خودش خدمت میکند و الهی میشود، یعنی معتقد میشود که جهان خدایی دارد؛ بعد هم همه علوم طبیعی، انسانی و… را الهی و اسلامی میکند.
وی تاکید کرد: اگر فلسفه، الهی شد همه علوم خلقتشناسی میشود و زمین و آسمان و دریا و صحرا مخلوق الهی میشوند؛ اگر اینطور شد، عالم و معلوم و علم مخلوق خدا میشوند و زمینشناسی لحظه به لحظه به جای اینکه افقی حرف بزند، عمودی حرف میزند.

لزوم اسلامی شدن دانشگاهها
مرجع تقلید جهان تشیع افزود: دانشگاههای ما غرق در علوم اسلامی هستند اما نمیدانند از کجا علم یاد بگیرند. وقتی لاشه علم را سازماندهی کردیم دیگر نمیگوئیم زمین اینچنین بوده است، اینچنین شده است و اینچنین خواهد شد بلکه میگوئیم خدا زمین را اینچنین کرد و اینچنین میکند.
وی دربخش دیگری ازسخنان خود ضمن تاکید مجدد برلزوم اسلامی شدن دانشگاهها تصریح کرد: لاشه علم را به صورت کتاب های درسی در آوردند؛ این لاشه که اسلامی و غیراسلامی ندارد. الان هم کسی قرآن را لاشه کند همانند کتابهای عربی میشود ودیگر کتاب دینی نخواهد شد. استاد برجسته حوزه ادامه داد: این جهان را مثله کردند و در مورد آن کتاب نوشتند و به دانشگاهها دادند، این دانشگاه تا الی الابد اسلامی نخواهد شد.

تقوا صحنه دل را غبارروبی می کند
آیتالله جوادی آملی به ویژگیهای تقوا و طهارت روح اشاره کرد و افزود: از دیرزمان این حرف به ایران زمین آمده بود که اگر کسی حسی را از دست داد علم حاصل از آن حس را هم از دست خواهد داد.
وی تصریح کرد: مهمترین راه دستیابی به اشیاء حواس پنج گانه است اما اسلام و دین فرموده که همانطوری که چشم و گوش راه تشخیص اشیاء است، طهارت روح هم راه علم و اسرار است.
این مرجع تقلید گفت: تقوا فقط این نیست که انسان به بهشت برود، بلکه صحنه دل را غبارروبی میکند و وقتی این صحنه دل شفاف شد اسرار در آن میتابد و اگر کسی باتقوا بود اسرار عالم را بهتر میفهمد.
وی با بیان اینکه گناه در فرهنگ دینی ما غبار صحنه قلب است، اظهار داشت: عدهای گرفتار غبارگیری هستند و صحنه قلبشان چرک گرفته است، اینها میخواهند اسرار عالم را ببینند که این مهم با چشم دیده نمیشود؛ میخواهند با آئینه دل ببینند ولی این آئینه غبارگرفته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.