پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
جمعه ۱۰ بهمن ۹۳ | ۰۸:۰۰

فیلم: بازی ایرانی «الک دولک»

ابتدا نوك چوب دولك را زیر چوب الك می گذارد وبا چند بار حركت دادن آن به چپ وراست، بایك حركت چوب الك را به هوا پرتاب می كند. دراین هنگام دسته مقابل كه منتظر پرتاب شدن چوب الك درهوا هستند، به دنبالش می دوند تا آن را بگیرند. اگرچوب الك رادرهوا گرفتند، بازی به نفع آنها تمام می‌شود و گروه بازنده بازی را به گروه دوم واگذار می كنند.


دریافت فیلم

ابتدا بازیكنان بین خود دونفررا به عنوان سردسته انتخاب می كنند. سپس دوسردسته ازطریق یارگیری، یارهای خودرا انتخاب می كنند. در انتخاب یار، سرعت وقوای جسمانی اهمیت دارد. بعد از یارگیری، دو دسته بین خودشان قرعه می اندازند تا معلوم كنند كدام دسته بازی راشروع كنند.

سردسته ای كه می خواهد بازی راشروع كند،دریك محل اززمین بازی دوتا سنگ رابه فاصله یك وجب دست، كنارهم قرار می دهد. بعد چوب الك راروی آن می گذارد وچوب دولك را به دست می گیرد. یارانش هم دور سردسته جمع می شوند. آن وقت بااجازه سردسته دوم بازی را شروع می كنند. ابتدا نوك چوب دولك را زیر چوب الك می گذارد وبا چند بار حركت دادن آن به چپ وراست، بایك حركت چوب الك را به هوا پرتاب می كند. دراین هنگام دسته مقابل كه منتظر پرتاب شدن چوب الك درهوا هستند، به دنبالش می دوند تا آن را بگیرند. اگرچوب الك رادرهوا گرفتند، بازی به نفع آنها تمام می‌شود و گروه بازنده بازی را به گروه دوم واگذار می كنند.

اما اگرچوب الك را نگرفتند، یكی ازبازیكنان همان دسته اول، چوب الك را بر می دارد و ازهمان محلی كه به زمین افتاده است به طرف محلی كه ازآنجا به هوا پرتاب شده، نشانه گیری كرده و پرتاب می كند. طوری كه درهمان محل به زمین بنشیند. دراین وقت بازیكنی كه الك را به هوا پرتاب كرده است، درآن محل ایستاده تا باچوب دولك مانع به زمین رسیدن چوب الك شود. حتی می تواند با همان چوب دولك به چوب الك بزند وآن را دوباره به هوا پرتاب كند.اما اگرنتواند مانع به زمین افتادن الك شود، این بار نوبت آن بازیكن تمام شده و بازی را به یكی از یاران خود تحویل می دهد كه بازی را ادامه دهد. ولی اگرالك راطوری زد كه به هوا پرتاب شد، درمحلی دیگر به زمین افتاد، همان بازیكن كه الك را به هوا پرتاب كرده باچوب دولك فاصله بین الك تا محلی كه چوب الك ازآنجا به هوا پرتاب شده رااندازه گیری می كندو گروهشان امتیازمی گیرد. (هریك باراندازه دولك ،یك امتیازاست) بازی دوباره ادامه پیدا می كند تا هردسته كه توانست حدنصاب امتیاز راكسب كند برنده بازی می شود

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: