شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۹۳ | ۲۳:۲۸

افزایش یک‌درصدی نرخ بیکاری در کشور

کانون سینمای دانشگاه تهران، اقدام به اکران مجدد فیلم‌های چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران کرده است.


مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار در فصل پاییز اعلام کرد: نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر ۱۰،۵ درصد بوده که یک درصد افزایش نشان می دهد.

مرکز آمار ایران افزوده است: نرخ بیکاری در میان مردان 8،7 درصد و در میان زنان 20،3 درصد محاسبه شده است.

همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 11،7 درصد و در نقاط روستایی 7،4 درصد است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز امسال در مقایسه با پاییز پارسال 1درصد افزایش یافته است.

این نرخ در نقاط شهری 1،2 درصد و در نقاط روستایی 0،4 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بین مردان 0،8 درصد و در بین زنان 2،2 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1393 نسبت به تابستان 1393 حدود 0،2 درصد افزایش داشته است.

این شاخص در نقاط شهری هیچگونه تغییری نداشته و در نقاط روستایی 0،5 درصد افزایش یافته است.

چنانچه جمعیت فعال ، 15 ساله و بیش تر در نظر گرفته شود ، نرخ بیکاری 10،5 درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد ، بیش ترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24 – 20 ساله با 26،4 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

مطابق نتایج به دست آمده در فصل پاییز ، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 37،3 درصد بوده است.

این شاخص در میان مردان 62،9 درصد و در میان زنان 11،8 درصد محاسبه شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد ، چند درصد از جمعیت در سن کار ، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند.

همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38،6 درصد و در نقاط شهری 36،9 درصد بوده است.

درصورتیکه جمعیت 15 ساله و بیش تر ، جمعیت در سن کار فرض شود ، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور معادل 40،8 درصد به دست می آید.

این شاخص در بین مردان 69،1 درصد و در بین زنان 12،9 درصد ، در نقاط شهری 40،1 درصد و در نقاط روستایی 42،8 درصد است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد ، بیش ترین نرخ مشارکت اقتصادی (56،3 درصد) در گروه سنی 34 -30 ساله بوده است.

این شاخص در بین مردان گروه سنی 39 – 35 ساله با 94،3 درصد و زنان برای گروه سنی های 29 – 25 ساله با 20،5 درصد بیش ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1393 نسبت به پاییز 1392 ، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش تر 7 دهم درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1393 نسبت به تابستان 1393 برابر 2 دهم درصد افزایش داشته است.

این شاخص در نقاط شهری 7 دهم درصد افزایش و در نقاط روستایی 1،2 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین این نرخ ، در بین مردان 2 دهم درصد و در بین زنان نیز 1 دهم درصد افزایش داشته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار ، شاغل هستند.

نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیش تر 33،4 درصد بوده است. این نسبت در بین مردان 57،5 درصد و در بین زنان 9،4 درصد به دست آمده است.

این نسبت در نقاط روستایی 35،8 درصد و در نقاط شهری 32،5 درصد محاسبه شده است.

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد ، بیش ترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند .

سهم شاغلان 10 ساله و بیش تر در بخش خدمات 48،8 درصد ، در بخش صنعت 34،4 درصد و در بخش کشاورزی 16،8 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی

درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان ، کارکنان مستقل ، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی ( مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است.

سهم اشتغال جمعیت 10 ساله و بیش تر در بخش خصوصی 83،1 درصد و در بخش عمومی 16،9 درصد بوده است.

همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: