جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ خرداد ۹۴ | ۰۹:۱۹

رایانه‌ها چگونه ویروسی می‌شوند؟

درست مانند وﻳﺮوسﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ که ﺑﺴﻴﺎر کوچکند،ﻛـﻮچکی، زﻧـﺪﮔﻲ انگلی و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ،ﺧـﻮاص وﻳﺮوسﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﻴﺰ هستند.ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوسﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎیی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ میﺷﻮﻧﺪ.


دانشنامه'اسلام و مسیحیت'در فضای مجازی حوزه ی قم عرضه شد

درست هنگامی که در اوج کار با کامپیوتر یا ابزارهای هوشمند خود هستید متوجه کاهش سرعت و یا از کار افتادن سیستم می‌شوید،در این هنگام تصمیم می‌گیرید آنتی‌ویروس نصب کنید تا از شر ویروس‌ها و بدافزارها رها شوید اما شما تنها نیمی از راه را رفته‌اید چراکه همه مشکل با وجود این نرم‌افزارها قابل شناسایی نیست.
تشخیص اینکه سیستم‌های کامپیوتری چگونه به ویروس آلوده می‌شوند و چطور می‌توان با آنها مقابله کرد یکی از معضلات کار با تجهیزات کامپیوتری امروز است.

آیا می دانید چند نوع بدافزار وجود دارد؟
ویروس‌ها اولین دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب هستند که ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑـﻪوﻳﺮوسﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری‌زا،هکان وﻳﺮوس ﻧﺎﻣﻴﺪه میﺷﻮﻧﺪ.آنها درست مانند ویروس‌هایی که به بدن انسان وارد می‌شوند طبیعی‌اند، ﺑﺮای بقا ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنی که فضای مناسب را برای رشد فراهم کند،اﺣﺘﻴﺎج دارند و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮند.

درست مانند وﻳﺮوسﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ که ﺑﺴﻴﺎر کوچکند،ﻛـﻮچکی، زﻧـﺪﮔﻲ انگلی و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ،ﺧـﻮاص وﻳﺮوسﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﻴﺰ هستند.ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوسﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎیی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ میﺷﻮﻧﺪ.

کرم‌ها
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ‌وﻳﺮوسﻫﺎﺳﺖ(ورود ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ،آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ) اﻣﺎ ﻛﺮمﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس‌ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی، زﻧﺪﮔﻲ انگلی دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎ در ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ Ram و ﻛﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ram ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

اسب‌های تروایی
ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺮب از واﻗﻌﻪ تاریخی اﺳﺐ ﺗﺮوا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺐﻫﺎی ﺗﺮاوا ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼ یک ﺑﺎزی ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی) اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮا، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ می‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛درحالی‌که وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

بهتر است بدانید شما تنها می‌توانید ۵۰ درصد به نرم‌افزار امنیتی خود اتکا کنید،۵۰ درصد باقی‌مانده را باید از هوش و ذکاوت خود مایه بگذارید تا مطمئن شوید که سیستم شما آلوده نیست.حالا ما اینجا به شما می گوییم وقتی سیستم تان آلوده به ویروس می شود چه علائمی دارد.

بهترین راه برای تشخیص آلوده بودن سیستم،شناخت علائم آلودگی و وجود بدافزار در سیستم است معمولا یک سیستم آلوده یکی یا چند یا حتی همه نشانه‌ها را با هم دارند.این نشانه‌ها عبارت است از: تغییر یکباره در صفحه اصلی یا موتور جست‌وجوی پیش فرض مرورگر شما،کندی یا فریز شدن مداوم مرورگر،کندی یا سرعت پایین و فریز شدن بی‌دلیل سیستم به شکل کلی،عدم توان باز کردن وب سایت‌های امنیتی یا Microsoft.com. به یک صفحه وب هدایت یا Redirect می‌شوید که قصد بازدید از آن را نداشته‌اید. نوار ابزار یا Toolbar ناخواسته در مرورگر خود مشاهده می‌کنید.نرم‌افزار امنیتی یا فایروال سیستم از کار افتاده و آیکون آن قرمز شده است.

Pop upهای غیرمنتظره و ناشناخته حین وب گردی.بالن‌های اخطار در Tray سیستم،استفاده شدید و حداکثری از منابع سیستم به‌ویژه CPU،فعالیت و ارتباط مداوم اینترنت حتی در مواقع بیکاری فعالیت مداوم مودم، پیام‌های خطای غیرمنتظره از سوی ویندوز، اجرای خودکار برخی برنامه‌ها، غیرفعال شدن برخی امکانات اساسی ویندوز همچون Task Manager یا ویرایشگر رجیستری، نصب خودکار برخی برنامه‌های ناشناخته در سیستم، پس اگر با یک یا چند مورد از این علائم در سیستم خود مواجه هستید، این احتمال وجود دارد که سیستم شما آلوده به بد افزار است و بهترین کار این است که با استفاده از ابزارهای امنیتی خود ویندوز یا سایر ابزارهای امنیتی برای پاکسازی سیستم اقدام کنید و اگر موفق نبودید چاره‌ای جز نصب مجدد سیستم عامل ندارید.

اما همه ما این طور فکر می‌کنیم که ویروس‌ها متعلق به نسخه‌های ویندوز هستندکه در سیستم‌های کامپیوتری دیده می‌شدند؛اما نباید فراموش کنیم که این روزها با کاربرد بیش از پیش ما از گوشی‌های هوشمند اینکه ممکن است این ابزارها هم آلوده به ویروس‌های احتمالی شوند وجود دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمامی مراقبت‌های لازم استفاده از یک آنتی‌ویروس قدرتمند در گوشی یا تبلت هوشمند مهم و در اولویت است؛چراکه امروزه استفاده بیشتری از وسیله‌هایی مانند:گوشی، تبلت و فبلت انجام دهیم. برای مثال کارهایی مانند ارسال و دریافت ایمیل، مدیریت حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی (تصاویر، اطلاعات مخاطبین و…) و اکانت‌های مدیریتی.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: