یکشنبه 16 آگوست 15 | 06:00

تحت‌تعقیب‌ترین فرد جهان را بشناسید

کتاب «پرونده‌های اسنودن» نخستین اثر درباره ادوارد اسنودن، چهره سرشناس و جنجالی این روزهای آمریکا و جهان، در ایران ترجمه و منتشر شد.


پرونده های اسنودن کتاب «پرونده های اسنودن» اولین کتاب درباره ادوارد اسنودن است که در ایران منتشر شده و به بررسی ماجرای جذاب و هیجانانگیز دوران کودکی و نگاه سیاسی اسنودن از زبان لوک هاردینگ خبرنگار مشهور روزنامه گاردین میپردازد.

هاردینگ هدف‌هایی را که اسنودن برای افشاگری داشت را برمیشمارد و لحظه به لحظه از روزی که امریکا را به مقصد هنگکنگ ترک کرد تا زمانی که در روسیه مجبور به ماندن شد، وقایع را دنبال کرده و از آن سو چهره واقعی و پیچیده سازمانهای جاسوسی و مدیران عالیرتبهاش را نشان میدهد.

ادوارد اسنودن یکی از خارقالعاده ترین افشاگران تاریخ است. در گذشته هرگز کسی این حجم از پروندههای فوقمحرمانه را از قدرتمندترین سازمانهای اطلاعاتی دنیا به منظور آگاهیدادن به مردم ندزدیده بود. افشاگری که اسنودن از آژانس امنیت ملی آمریکا انجام داد یکی از بیسابقهترین افشاگریهای چند دههی اخیر بود.

پرونده های اسنودن

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

«چه او را مأمور مخفی سازمان‌های بزرگ برای افشای غیررسمی بعضی رازها بدانیم، یا مردی که یک‌‌تنه با آن‌ها درافتاد، این گزارش مهیج و جزء‌بهجزء، از ماجراهای مربوط به «تحتتعقیب‌ترین فرد جهان»، قبل از هر چیز یک قصه است.

داستان مردی که به گسترش آزادی‌های فردی در دنیا باور دارد، اما وقتی به این نتیجه می‌رسد که این دامنه حریم خصوصی و فردی، و ارزش‌های بنیادین جامعه بشری، توسط سازمان‌های بزرگ، به بهانه حفظ امنیت ملی در روزگار پس از هراس یازده سپتامبر، له شده است، وارد میدان می‌شود.

همان ماجرای قهرمانی قدیمی، منتها این بار در عصر دیجیتال. با خواندن این نخستین کتاب منتشر شده درباره ادوارد اسنودن در ایران، تنها با این داستان داود و گولیاتی مواجه نمی‌شوید. بلکه تصویری از محدودیت‌ها، و درعینحال قدرت افشاگری رسانه، در دنیای نو، دست‌تان می‌آید.

جهان مبارزه میان کدها و رمزها. فرصت‌ها و تهدیدها. چگونه اینترنت که وسیله‌ای برای تعقیب و تحدید آزادی‌های شهروندان است، می‌تواند تبدیل به «بزرگ‌ترین اختراع بشر»، برای گسترش و رشد آزادی‌های فردی باشد؟ مقدمه کتاب توسط سردبیر گاردین نوشته شده که ظاهراً، قصه از همین جا شروع شد.

قصه جوانِ جمهوری‌خواهِ معتقد به کاپیتالیسم و بازار آزاد، که در مسیر حفظ ارزش‌های مورد نظرش، سر از روسیه درآورد.»

این کتاب با ترجمه ارغوان اشتری از سوی نشر میلکان با قیمت ۱۹۵۰۰ تومان منتشر شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: