یکشنبه 29 اکتبر 17 | 16:23

ششِ هشت و راه پیموده شده در عدالتخواهی

فرهاد بیضایی

جریان عدالتخواهان در زمانی شکل گرفت که کشور از یکسو از خفقانی را که برخی که استوانه‌های نظام خوانده می‌شدند تجربه می‌کرد و از یکسو با خودسری نیروهای فراقانونی بود. در کنار اینها عده ای نیز پس از خرداد ۷۶ مشغول شمردن راه های رسیدن به خدا بودند. در این میان هیچ سخنی از فساد، تبعیض و مبارزه با فقر در میان نبود. حقوق محرومان و مستضعفان نادیده گرفته می شد و بحث ها و اولویت های سرکاری دو جناح کشور را بخود مشغول کرده بود.


فرهاد بیضایی/دیروز سالگرد پیام ۶٫۸ به جنبش دانشجویی بود که رهبری سرآغاز فهرست بلند مسایل کشور را مساله عدالت دانستند ممکن است امرروز بعد از ۱۵ سال سوال شود که ثمره عدالتخواهی در این ۱۵ سال چه بوده است؟

جریان عدالتخواهان در زمانی شکل گرفت که کشور از یکسو از خفقانی را که برخی که استوانه‌های نظام خوانده می‌شدند تجربه می‌کرد و از یکسو با خودسری نیروهای فراقانونی بود. در کنار اینها عده ای نیز پس از خرداد ۷۶ مشغول شمردن راه های رسیدن به خدا بودند. در این میان هیچ سخنی از فساد، تبعیض و مبارزه با فقر در میان نبود. حقوق محرومان و مستضعفان نادیده گرفته می شد و بحث ها و اولویت های سرکاری دو جناح کشور را بخود مشغول کرده بود. بحث از فساد در طبقه حاکمه تکذیب و حیات خلوتی بود که کسی بدان راه نمیافت.

اما امروز درحالی وارد ۱۶ مین سال میشویم که دیگر برخورد با فساد تابو نیست امروز سردار سپاه، معاون رییس جمهور وزیر و … بجرم فساد محاکمه می شوند

امروز محرومان مانند دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد فراموش شدگان همیشه تاریخ نیستند.هرچند که تا نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم اما دولت ها کم و بیش خود را موظف به رفع نیازهای محرومان می دانند دولتی مسکن و دولتی سلامت و بهداشت _ فارغ از نقاط ضعف آن و اینکه هنوز با شرایط آرمانی فاصله هست –

امروز دانستن حق مردم است پدیده فیش ها و املاک نجومی مورد سوال قرار میگیرد و فاصله زندگی مسئولان و مردم تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است

امروز از کجا آورده اید نه سوال جنبش عدالتخواه یا مسعود دهنمکی و چند جوان دیگر که مطالبه تمام مردم ایران است.

امروز هر پدیده ضد عدالتی مورد سوال قرار میگیرد و حاشیه امنی برای هیچ مسئولی از هیچ جناحی وجود ندارد. امروز کسی از استوانه ها سخن نمیگوید. کسی پشت سوابق انقلابی پنهان نمی شود و سوابق انقلابی توجیه برای فساد نیست.

هر چند که هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. هنوز هم ریشه ظلم و مظاهر طاغوتی که قرن هاست دست و پای ملت را گرفته در کوشه و کنار این کشور پابرجاست.

هرچند که هنوز با برخی دانشجویان، با کارگران، با معلمان، با آمرین به معروف و ناهیان از منکر، با پرستاران و رانندگان و … برخوردهای امنیتی میشود

هرچند که هنوز هستند زالوصفتانی که بر سفره انقلاب چنبره زده اند.

هرچند که هنوز ابتدای راهیم اما راه را شروع کرده و توفیقاتی داشته ایم.

به امید تحقق کامل اهداف انقلاب و جمهوری اسلامی عاری از ظلم فساد و تبعیض.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: