پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
پنج شنبه ۰۲ آذر ۹۶ | ۲۰:۱۲

زهر عقرب در جان کرمان

نامه ٢٨ تشکل دانشجویی استان کرمان به مجمع نمایندگان این استان پیرامون وقایع عقرب گزیدگی منجر به مرگ کودکان در جنوب کرمان


حادثه دلخراش و تکراری عقرب گزیدگی، بازهم در جنوب کرمان جان کودک معصومی را گرفته و خانواده ای دیگر را به عزای عزیز خود نشاند. در طی دوسال گذشته در نهایت تاسف ده ها خبر از مرگ این کودکان به گوش رسید و مسئله درد آور، قربانی گشتن کودکانی بود که یکی پس از دیگری در نهایت
گمنامی به کام مرگ رفتند و حتی هیچ رسانه ای متوجه این مصیبت دردناک نشد.

نمایندگان منتخب مردم؛
باید گفت بزرگترین درد ما این است که متاسفانه در طی این دو سال، کم ترین خبری از شما نمایندگان این ملت در برابر این فجایع به گوش نرسیده و هیچگونه اقدامی از جانب حضرات عالی جهت بهبود وضعیت این مناطق صورت نگرفته است تا بعد از گذشت مدتی باز هم خبر ناگوار مرگ این کودکان جنوب استان به گوش برسد.

متاسفانه باید پیاپی یادآوری کرد که مردم جنوب کرمان از حداقل امکانات بهداشتی و پزشکی نیز در مناطق خود برخوردار نمیباشند که این امر مشخصا انگشت اتهام را به سمت نمایندگان این مردم در مجلس میبرد که دقیقا در قبال این مسائل چه اقدامی انجام داده اند؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: