چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۴ دی ۹۶ | ۱۸:۰۳

در مذمت خساست بروکراتیک

علی اصغر مرتضایی راد

یکی از اشکلات اساسی در ساختار اداری ایران وجود معضلی است که من نامش را میگذارم خساست بروکراتیک؛ به این معنا که در بسیاری از موارد برای گرفتن اطلاعات یا برخی اسناد بسیار ساده و غیرمحرمانه از یک ارگان که وظیفه اش تهیه این اطلاعات و قرار دادن آن ها در اختیار مراجعین هست، ارباب رجوع مجبور است ساعت ها بکوشد و روندهای عریض و طویل اداری را طی کند و سرانجام نیز امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برایش فراهم نگردد.


یکی از اشکلات اساسی در ساختار اداری ایران وجود معضلی است که من نامش را میگذارم خساست بروکراتیک؛ به این معنا که در بسیاری از موارد برای گرفتن اطلاعات یا برخی اسناد بسیار ساده و غیرمحرمانه از یک ارگان که وظیفه اش تهیه این اطلاعات و قرار دادن آن ها در اختیار مراجعین هست، ارباب رجوع مجبور است ساعت ها بکوشد و روندهای عریض و طویل اداری را طی کند و سرانجام نیز امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برایش فراهم نگردد که علت اصلی این امر را میتواند در جمله زیر جستجو کرد:
«زحمتش را ما کشیده ایم، استفاده اش را دیگری ببرد!»

اینجاست که ارباب رجوع مجبور میشود چرخ را از نو اختراع نماید و اطلاعاتی که به علت خساست بروکراتیک ادارات در اختیارش قرار نگرفته را شخصا جمع آوری نماید که در این صورت نیز در مواردی محکوم به موازی کاری میشود. این اتفاق در انجام پژوهش های علمی بسیار مبتلا به است که البته اگر شخص نخواهد وارد پروسه اختراع مجدد چرخ گردد مجبور است که از شگرد چرب کردن سبیل (رشوه و فساد اداری) استفاده نماید تا بتواند به اطلاعات مورد نظرش دسترسی پیدا کند.

ساده ترین راهکارهای مبارزه با این مشکل را در سه مورد میتوان خلاصه کرد:
الف: حرکت به سمت خدمات رسانی الکترونیک
ب:شفافیت عملکرد ادارات
ج:نظارت دقیق بر عملکرد ادارات

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: