دوشنبه 24 دسامبر 18 | 21:46

جریان های مذهبی دارد در اختیار ثروتمندان قرار میگیرد!

اگر ملت منافق نباشد، جریان نفاق نمیتواند حاکم شود
اگر قشر مذهبی سالم باشد، جریان نفاق شکل نمیگیرد


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: