شنبه 12 ژانویه 19 | 14:24

اروپا دیواری ندارد که یادگاری بنویسید

محمد ایمانی

خانم موگرینی دقیقا مسئول سیاست خارجی کدام بخش از اروپاست؟ انگلیس که به برگزیت در حال جدایی است؛ فرانسه که ساز خود را می زند و آلمان، راه خود را می رود. لهستان کلنگی هم که می خواهد میزبان نشست ضد ایرانی آمریکا و برخی دولت های اروپایی و مرتجع منطقه علیه ایران باشد. آلبانی و فرانسه و هلند و دانمارک هم که گروه های تروریستی را میزبانی می کنند!


خانم موگرینی دقیقا مسئول سیاست خارجی کدام بخش از اروپاست؟ انگلیس که به برگزیت در حال جدایی است؛ فرانسه که ساز خود را می زند و آلمان، راه خود را می رود. لهستان کلنگی هم که می خواهد میزبان نشست ضد ایرانی آمریکا و برخی دولت های اروپایی و مرتجع منطقه علیه ایران باشد. آلبانی و فرانسه و هلند و دانمارک هم که گروه های تروریستی را میزبانی می کنند!

فقط می ماند میزبانی تئاتر موسوم به SPV (کانال مبادله نفت با کالا) که هیچ کشور اروپایی، حتی انگلیس و فرانسه و آلمان، هم نمی پذیرند. با این اوصاف، اصلا اتحادیه اروپایی وجود دارد؟ خانم موگرینی در این میان چه کاره است و نماینده کیست؟ ما برای چه با او مذاکره می کنیم؟ و چه کاری از او بر می آید؛ وقتی که نتوان یک حساب بانکی در لندن باز کرد یا از دادن بنزین به هواپیمای وزیر خارجه کشورمان در مونیخ دریغ می کنند؟!

میزبانی نشست ضد ایرانی به دعوت و فشار آمریکا، اگر اراده خصومت اروپایی ها را نشان ندهد – که ثابت می کند- دست کم، حاکی از ناتوانی و از هم گسیختگی و بی اردادگی اروپاست. معطل چنین طرف تعاملی ماندن و روی دیوار امثال موگرینی یادگاری نوشتن، فرصت سوزی و خسارت است.

موگرینی همین دیروز گفت برجام به طور کامل اجرا شده است! یعنی تسویه کرده ایم و توقع دیگری از ما نداشته باشید!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: