چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۰۴ بهمن ۹۷ | ۲۰:۲۰

اعلام تحلیل های شخصی به نام رهبری رویه ای بدعت آمیز است.

شنیده شده که همچنان عده ای با نقل قول از رهبری و دفتر رهبری جلسات را اداره میکنند. ما فکر میکردیم این فقط منش و رفتار رئیس مجلس است که با نقل قولهای ناصواب در مجلس رای میگیرد و جلو میرود ولی گویا این مدل در حال تکثیر است و در مجمع و موضوع لوایح استعماری هم دارد همینطور عمل میشود.


بیانیه شماره دو دانشجویان و طلاب متحصن مسجد لولاگر
شنیده شده که همچنان عده ای با نقل قول از رهبری و دفتر رهبری جلسات را اداره میکنند. ما فکر میکردیم این فقط منش و رفتار رئیس مجلس است که با نقل قولهای ناصواب در مجلس رای میگیرد و جلو میرود ولی گویا این مدل در حال تکثیر است و در مجمع و موضوع لوایح استعماری هم دارد همینطور عمل میشود.
این رویه بدعت آمیز چیست که هرکس نظرات و تحلیل های شخصی خود را به نام رهبری اعلام می کند؟!
رهبری حرفشان را در سخنرانی با نمایندگان با صراحت گفتتد اگر چه عده ای با دکترای فلسفه و هوش و ذکاوت بسیار باز نفهمیدند و سوال میپرسند. باز رهبری با عبارت
 « کنوانسیونهای استعماری » نظر خود را میگویند و عده ای باز نمیخواهند بفهمند.
در آخر، متحصنین مسجد لولاگر به طور جدی به برخی خواص و افراد ظاهرا منسوب به دفتر رهبری هشدار میدهد
این بار مثل دفعات قبل نیست. مصالح اسلام و مسلمین و معیشت ملت بازیچه FATF بازی شما و رفقایتان نیست، بهتر است نظرات و تحلیل های خودتان را بدهید و از رهبری مانند گذشته برای منافع و نظرات خودتان خرج نکنید. رهبری نظام بارها فرمودند که نظرشان همان است که در تریبون رسمی اعلام کردند و همیشه مسائل را به نظرات کارشناسی ارجاع داده اند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: