جمعه 25 مارس 11 | 22:59

شعر: فردا، گلی می‌شکفد که بادها را پرپر می‌کند!

میلاد عرفان پور - علیرضا قزوه

پس از او نیز نامش را نگهدار شکوه صبح و شامش را نگهدار زمستان پیرمردی سالخورده است بهارا ! احترامش را نگهدار میلاد عرفان پور بهارهای شگفتی در راهند فردا ، گلی می شکفد که بادها را پرپر می کند! علیرضا قزوه


پس از او نیز نامش را نگهدار
شکوه صبح و شامش را نگهدار

زمستان پیرمردی سالخورده است
بهارا ! احترامش را نگهدار

میلاد عرفان پور


بهارهای شگفتی
در راهند
فردا ، گلی می شکفد
که بادها را
پرپر می کند!

علیرضا قزوه

Comments are closed.