سه‌شنبه 17 می 11 | 11:31

واقعیت یهود(۹): اطمينان دوباره به عرب

انتشار خبر وعده بالفور، ناراحتي بسيار شديدي در جامعه عربي ايجاد كرد، شريف حسين فوراً دولت انگليس را زير سؤال برد و درباره اين وعده توضيح خواست.


انتشار خبر وعده بالفور، ناراحتي بسيار شديدي در جامعه عربي ايجاد كرد، شريف حسين فوراً دولت انگليس را زير سؤال برد و درباره اين وعده توضيح خواست.

انگلستان نماينده رسمي پيش شریف حسين فرستاد و با تاكيدات فراوان به او اطمينان داد: به هيچ وجه اجازه نخواهند داد كه يهود در فلسطين مزاحم حقوق عرب شود و تا آنجا به يهوديان اجازه مهاجرت و سكونت در فلسطين مي دهد كه با آزادي سياسي و اقتصادي عرب سازگار باشد و به حقوق آنان لطمه اي وارد نكند.

جمعي از اهالي سوريه كه در مصر سرگرم تنظيم برنامه و سرو سامان دادن به قضيه عربي بودند و قرار داد سايكس – پيكو و وعده بالفور آنان را به شدت مضطرب ساخته بود، ياداشتي به دولت انگلستان تقديم داشتند و طي آن درباره سياست آن كشور در مورد كشورهاي عربي پس از جنگ توضيح خواستند. روز 16 ژوئن 1918 م از طرف انگلستان رسما جواب آمد.

انگلستان به همان عهدي كه با عرب بسته است وفادار و پايدار است و درراه آزادي و استقلال عرب سعي خواهد نمود و اطمينان دارد در آينده حكومت و اداره سرزمين هاي عربي طبق اراده و خواسته خود مردم آن سرزمين ها باشد.

فلسطين بعد از جنگ جهاني اول

نيروهاي انگليس به فرماندهي ژنرال آلن بي در اكتبر 1918 م اشغال فلسطين را به پايان برده و آن را تحت اداره نظامي مستقيم خود در آوردند. ژنرال بولز، رئيس حكومت نظامي فلسطين، متن وعده بالفور را منتشر كرد و صريحاً اعلام داشت كه بريتانيا مسئوليت اجراي اين وعده رادر ضمن قبول سرپرستي فلسطين پذيرفته است و موظف است كه آن را اجرا كند. در مقابل اين اعلام، در فلسطين مردم به مخالفت برخاستند. البته در آن هنگام هيچ گونه نشانه اي دال بر استعماري بودن اين حركت وجود نداشت زيرا كه:

1) ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا در دسامبر 1915 م گفت: سياست فتح و استيلا در برنامه هاي رژيم هاي دمكراتيك قرار نداشته و با عقايد مذهبي آنان نيز منافات دارد.

2) ژنرال آلن بي در روز ورود خود به اسرائيل در تاريخ 29 /12 /1917 تصريح نمود كه: هدف از سلطه يافتن بر فلسطين همان آزادي آن از زير سلطه اتراك و برقراري دولتي ملي و آزاد در آن است.

3) لويد جورج نخست وزير انگليس سخناني در جمع سنديكاهاي كارگران انگليسي گفت: بريتانيا به حق آزادي و استقلال فلسطين، سوريه، عراق و جزيره العرب اعتراف نموده و معتقد است دراين كشورها بايد دولت هاي ملي تشكيل گردد.

4) بالفور طراح اعلاميه، طي تلگرافي به شريف حسين اعلام نمود كه حكومت فخميه بريتانيا بار ديگر وعده هاي سابق خود را مبتني بر تاييد استقلال اعراب و مساعدت كشورهاي عربي براي دستيابي به استقلال پي از جنگ تاكيد مينمايد.
5) انگليس و فرانسه طي بيانيه مشتركي در تاريخ 17 /11 /1918 تصريح نمودند كه: علت ورود آنان به جنگ در خاورميانه همانا آزادي ملت هاي عربي و برقراري دولت هاي مردمي است كه باید قدرت خود را از مردم مي گيرد.

برهمين اساس تعهد صريح و آشكار متفقين مبني بر تاييد استقلال فلسطين و برقراري دولت ملي در آن كه توسط مردم انتخاب مي شود روشن مي گردد، و همين مبناي پايبندي اعراب مبني بر داشتن حق قانوني براي رسيدن به استقلال كامل فلسطين شده بود.

ولي متفقين اين حقيقت مسلم را ناديده گرفتند. زيرا كه با اهداف حقيقي آنان منافات داشت. هدف اصلي آنان اين بود كه جاي سلطه عثماني را بگيرند و مناطق تحت نفوذ آنان را ميان خود تقسيم و مقدمات تبديل فلسطين عربي به دولت صهيونيستي را فراهم نمايند.

اهداف پليد آنان در موافقتنامه مشهور سايكس – پيكو آشكار مي گردد. آنان تصميم گرفتند كه فلسطين را تحت قيومت بريتانيا قرار داده تا به اهداف خود كه همانا خدمت به صهونيسم است، جامه عمل بپوشانند.

نظام اداري در دوره اداره نظامي انگليس

در دوره اداره نظامي كارمندان رده بالا همگي انگليسي بودند و نه تن يهودي در ميان آن ها به چشم مي خوردند، اما به هيچ عربي رياست مركز اجرايي بزرگ داده نشد. اين اداره در ماه اوت 1918 م مقدمات ورود هيات صهيونيست جهاني به رهبري وايزمن به فلسطين را براي آماده نمودن زمينه تاسيس وطن ملي يهود فراهم آورد.

با اين كه تمام جمعيت يهود در آن تاريخ از 6% تجاوز نمي كرد، اين هيات ها به جهت اداره امور يهوديان، خواستار شركت در اداره فلسطين گرديد و يهوديان اين امر را به عنوان حقي قطعي، با عجله مطالبه مي كردند.

در همين اثنا يهوديان مشغول تهيه و تنظيم قوه نظامي شدند و براي خود جداگانه دستگاه قضايي ترتيب دادند و اداره اطلاعات و استخبارات را به وجود آورند. اين عمليات براي اعراب زنگ خطري بود.

پي بردند كه انگلستان براي فلسطين چه خوابي ديده است و باعث اضطراب و ناراحتي شديد و نيز به وجود آمدن اعتصاب ها شد و احساسات عربي را بر ضد اين ديدار برانگيخت به طوري كه لويس بولز اولين فرماندار كل نظامي در فلسطين اقدام به فرستادن گزارش كرد كه در آن يادآوري شده بود كه 90 درصد از ساكنان فلسطين چه مسلمان و چه مسيحيان به شدت با صهيونيست ها دشمني مي ورزند و خواستار لغو ديدار كميته وايز من صهيونيست هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: