جمعه 30 سپتامبر 11 | 08:00

استعمار فرانو، جهانی سازی و انقلاب اسلامی

«استعمار فرانو، جهانی سازی و انقلاب اسلامی» اثری است از حسن واعظی که به همت معاونت پژوهشی گروه علوم سیاسی انتشارات موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی، چاپ دوم آن در زمستان ۱۳۸۷ در قالب ۴۱۵ ص راهی بازار نشر گردیده است.


تریبون مستضعفین – «استعمار فرانو، جهانی سازی و انقلاب اسلامی» اثری است از حسن واعظی که به همت معاونت پژوهشی گروه علوم سیاسی انتشارات موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی، چاپ دوم آن در زمستان 1387 در قالب 415 صفحه راهی بازار نشر گردیده است.

نگارنده تلاش کرده که تصویری جامع از سیر استعمار کلاسیک، نئوکلاسیک و فروانو برای مخاطبان ارائه دهد و بعد در هر بخش به صورت تفصیلی به بررسی ویژگی های آن ها بپردازد. در گام بعد نیز استعمار فرانو به طور تفصیلی بحث شده است. محقق تلاش کرده چارچوب های خوبی برای بحث ارائه دهد هر چند از تکرار به دور نبوده است. اما در نهایت این کتاب مجموعه ی خوبی برای آشنایی با استعمار فرانو می باشد.

«تعاریف و سوابق تاریخی» عنوان فصل اول است که به تعریف استعمار کهن یا کلاسیک (با اهداف دست یابی به مواد اولیه و ذخایر زیر زمینی، دست یابی به نیروی کار ارزان، به دست آوردن بازار فروش برای محصولات تولید شده)، تمدن معاصر غرب و ظهور قدرت های استعماری (تسلط بر منابع اولیه و و ذخایر زیر زمینی کشورها برای تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی، تبدیل به بازار فروش محصولات کشورهای غربی، اشغال کشورها و تبدیل آن ها به مستعمرات، به یغما بردن ثروت های ملت ها و کشورها، تامین نیروی مار ارزان که به ایجاد نظام برده داری و تجارت انسان انجامید)، روش های غرب برای استعمار کشورها (تحمیل قرارداد استعماری با تطمیع و تهدید، حمله ی نظامی برای اشغال و غارت، کودتاهای خونین برای حاکم کردن دست نشاندگان، ایجاد اختلافات قومی و مذهبی برای بی ثبات سازی، ایجاد جنگ های منطقه ای برای فروش تسلیحات، نابود کردن اقتصاد ملی کشورها و وابسته سازی آن ها، نابودسازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مستعمرات و با فتنه و هرج و مرج و در جهل نگه داشتن، تخریب فرهنگ و هویت ملت ها با ترویج معنویت افراطی و اشاعه ی خرافات و تحجر و مذاهب قدری و جبری توجیه گر، اشغال کشورها و گماردن حکام فاسد و تحمیل اقتصاد تک محصولی) پرداخته است.

«زمینه های پیدایش استعمار فرانو» عنوان فصل دوم است که به وضعیت جهان و دلایل شکل گیری استعمار فرانو ذیل نظریه های نظم نوین جهانی، پایان تاریخ، حنگ تمدن ها، موج سوم، جهانی شدن و جهانی سازی برای پر کردن خلا و تثبیت رهبری خود بر دنیا، ظهور قدرت های منطقه ای، توسعه ی تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و جهانی شدن اقتصاد، علم و تکنولوژی، موج بیداری و استقلال خواهی، شکست الگوهای استعماری پسا جنگ دوم، جهانی شدن اقتاصد و توسعه همگرایی اقتصادی بین المللی خستگی غرب از پیامدهای اومانیسم پرادخته و تحولات ناشی از توسعه علم و فناوری را بررسی کرده است.

سیر تحول در ماهیت تاریخی استعمار از استعمار کلاسیک یا استعمار کهن با ویژگی های لشکر کشی، غارت و سلطه با حضور فیزیکی، قدرت نظامی برتر، ضربه پذیری به خاطر آشکار بودن استعمار، افزایش ضایعات انسانی سلطه گران به خاطر درگیری مستقیم، سرماهی گذاری زیاد برای اشغال و تداوم آن و تبادل تدریجی فرهنگی به سود فرهنگ قوی تر تا استعمار نئوکلاسیک یا: اواخر نوزدهم و اوایل بیستم با مشخصات اداره مناطق با نیروهای بومی، حاکمیت نامحسوس اما قوی بر حاکمان، قراردادهای استعماری و چپاول از طریق آن، تبدیل کشور زیر سلطه به بازار فروش محصولات خود، هجوم به فرهنگ بومی از طریق تهی سازی فرهنگی، ترویج و گسترش فرهنگ غربی و غربزده، تهاجم به مذهب، کانون های مخفی کادرسازی مثل لژهای فرماسونری، وابستگی پنهانی حاکمان و سیاست گذاری برای کشورها، آثار: تخریب فرهنگ بومی، ایجاد فرهنگ التقاطی، وابستگی اقتصادی و اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید امنیتی نظامی، متحد خواندن کشور وابسته و تروریست خواندن استقلال طلبان، تنها زمینه‌ی رشد برای نیروها و کشورهای وابسته، نقش کلیدی تزویر و کاهش ضایعات انسانی استعمارگران، سلطه گران منبع قدرت حاکمات و نه مردم، تهاجم به فرهنگ بومی و تبلیغ لاییسم، سکولاریسم، اومانیسم، غربزدگی تا استعمار فرانو با مشخصات کاهش کنترل حکومت‌ها بر ملت‌ها، تبدیل دانش و فناوری به مزیت اصلی، افکار سازی و حکومت بر اذهان، جهانی سازی مقررات و قوانین، متحد الشکل ساختن افکار و عقاید، جهانی سازی اقتصاد، یکسان سازی فرهنگی، حاکمیت بر سازمان ها و قوانین بین المللی بررسی دشه است.

«استعمار فرانو و یکسان سازی فرهنگی و هویتی » عنوان فصل سوم است که سه دوره جهانی شدن در تمدن معاصر غرب را برری کرده است. از ابعاد جهانی شدن، جهانی سازی و جهانی شدن، وضعیت تمدن ها در جهانی سازی و استراتژی استعمار فرانو، هویت فردی و هویت ملی: Identity، جهانی سازی هویت، جهانی سازی فرهنگ: استحاله ی فرهنگی، سنت و مدرنیسم، مدرنیسم و ماهیت علم و فناوری، سنتت و مدرنیسم جریان های فکری و اجتماعی متعصبان مذهبی و متحجران واپس گرا، روشنفکران سکولار و غربزده، و استحاله ی فرهنگی سخن گفته شده است.

سپس استدلال های استعمار فرانو علیه حکومت های دینی نظیر درون مایه ثابت وقوانین تغییر ناپذیر دین در مواجهه با مسائل متغیر جهان، برخوردهای محدود کننده دین داران با ادیان دیگر، ضرورت قدسی ماندن ادیان، نفی آزادی در حکومت دینی، صحبت کردن حکومت دینی از ارزش های ثابت، جدایی قلمرو دین و سیاست، جلویگری ادیان از رشد و توسعه در صورت ورود به سیاست بحث شده است. و روش های مقابله با اسلام ذیل مقابله ی مستقیم و رو در رو با اسلام، تبلیغ مسیحیت، دین سازی و ایجاد مذاهب جدید، ترویج تفکرات و مکاتب التقاطی، اسلام زدایی و تحریف اسلام بحث شده است.

خطوط کلی تهاجم فرهنگی در استراتژی استعمار فرانو نیز پایان بخش فصل سوم است.

«استعمار فرانو و سیاست های اقتصادی» عنوان فصل چهامر است که از عوامل موثر بر جهانی سازی اقتصاد،حط مشی های اقتصادی برای جهانی سازی، منافع استعمار فرانو در جهانی سازی اقتصاد، جهانی سازی اقتصاد ایجاد حقوق انحصاری، وابسته سازی منابع درآمدی کشورها به شبکه های جهانی اقتصاد، مصادره ی اختیارات سازمان های بین المللی، موقعیت هژمونیک شبکه های جهانی اقتصاد، ساختارهای اقتصادی بین المللی، مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغاتی، تمرکز سرمایه، دانش و منابع انسانی ماهر در غرب، ایجاد اقتصادهای منطقه گریز و غرب گرا، ادغام بنگاه ها و تسخیر بازارها، جهانی سازی و ایجاد بازارهای انحصاری بحث شده و اهرم های فشار برای تابع سازی کشورها به تفصیل مورد مداقه قرار گرفته است.

«استراتژی های سیاسی استعمار فرانو» عنوان فصل چهارم است که زیر بنای توسعه طلبی و برتری جویی در تمدن غرب، و استراتژی های سیاسی استعمار فرانو و در ادامه، لیبرال دموکراسی و مراحل آن در تاریخ معاصر، روش های دموکراسی سازی، و شیوه های استعماری برای تسلط بر کشورها و هم چنین راه های مهار کشورها و مخالفان رهبری غرب، ابزارهای استعمار فرانو برای سلطه گری، اهمیت ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک جهان اسلام، در قالب اصلاحات مبتنی بر تغییرات بنیادین در ساحتار سیاسی و حکومتی، تضعیف اسلامگرایان و تندرو ها، نهادینه شدن دموراسی و آزادی زیر نظر جی هشت، خصوصی سازی رسانه ها و کاهش تصدی گری دولت و افزایش توان نهادهای غیر دولتی، آزاد سازی زنان و جوانان از قید و بندهای مذهبی، تغییرات بنیادین در موازین حقوقی و قضایی، حل مسئله فلسطین بررسی شده است.

سپس ناظر به مصوبات جی هشت در سال های 2003 و 2004 راهبردهای جی هشت برای جهان اسلام استخراج شده و مبانی و راهکارهای طرح خاورمیانه ی جدید مورد مداقه قرار گرفته است.

«استعمار فرانو و خط مشی های امنیتی و نظامی» و «استعمار فرانو و انقلاب اسلامی ایران» نیز فصول پایانی کتاب هستند.

این کتاب پرحجم اما مفید را می توان از نمایندگی های توزیع آثار انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سراسر کشور تهیه کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: