شنبه 05 ژوئن 10 | 11:16

قدياني: دانشگاه‌هاي ما تربيت كننده عالم اسلامي نيستند

دفاع از انقلاب و اسلام، پاسداري از اصل نه شرقي و نه غربي، پيوند حوزه و دانشگاه، جلوگيري از دخالت ايادي بيگانه، قرار گرفتن جامعه در چارچوب‌هاي اسلام ناب و تشكيل حكومت جهاني اسلامي رسالت‌هاي بسيج دانشجويي در پيام امام راحل است… جامعه نيازمند علومي است كه بتوانند مدينه فاضله را اداره كنند، اما در حال حاضر اين علوم موجود نيست و نرم افزارها و علوم ما بر پايه علوم غربي است و نمي تواند جامعه را اداره كند


مهندس حسين قدياني در نشست مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور كه 13 خرداد در دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد، اظهار داشت: بايد با بازخواني فلسفه وجودي بسيج دانشجويي، اساس شكل گيري اين نهاد در پايان جنگ از سوي امام (ره) را مورد بررسي قرار داد.

وي افزود: از نظر امام، انقلاب براي ادامه مسير و گذر از چالش‌ها، بايد از يك تفكر و سازمان دهي خاص استفاده كند تا به سرمنزل مقصود برسد، بنابراين بسيج برگزيده شده تا اشاعه دهنده انقلاب ناب باشد.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي با بيان اينكه دانشگاه مبدا تحولات است و مي تواند محملي براي اشاعه فرهنگ بسيج باشد، تاكيد كرد: دانشگاه وظيفه تئوريزه كردن فرهنگ بسيجي و انتقال نسل به نسل تفكر بسيجي در محيط دانشجويي را داراست و بسيج دانشجويي بدين منظور بنيان نهاده شده است.

قدياني با بيان اينكه پويايي تفكر بسيج بايد از محيط دانشگاه به جامعه ساري و جاري شود، اظهار داشت: دفاع از انقلاب و اسلام، پاسداري از اصل نه شرقي و نه غربي، پيوند حوزه و دانشگاه، جلوگيري از دخالت ايادي بيگانه، قرار گرفتن جامعه در چارچوب‌هاي اسلام ناب و تشكيل حكومت جهاني اسلامي رسالت‌هاي بسيج دانشجويي در پيام امام راحل است.

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد: هر زمان كه اصول انقلاب به خطر افتد و با اصل انقلاب مخالفت، و با هويت امام مقابله شود و سياست‌هاي كلي نظام ناديده گرفته شود بايد بسيج دانشجويي از انقلاب و اسلام ناب دفاع كند.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي افزود: گر چه در دانشگاهي كه مباني نظري آن برگرفته از علوم غرب است، نمي توان شعار نه شرقي و نه غربي را سرداد، اما جاي تاسف است كه پس از 22 سال هنوز پيوند حوزه و دانشگاه به درستي برقرار نشده است.

قدياني با بيان اينكه امروز شاهديم دانشگاه‌ها تربيت كننده عالم اسلامي نيستند، اذعان داشت: دغدغه آخر امام (ره) و اصرار بر كلمه اسلام ناب نشان مي دهد كه اسلام ديگري در كنار اسلام ناب محمدي(ص) حضور دارد و بسيج ماموريت تبيين چارچوب‌هاي اسلام ناب را عهده دار است.

وي با اشاره به ماموريت بسيج دانشجويي در بيانات امام راحل و فرمايشات مقام معظم رهبري افزود: تربيت نيروهاي همتراز انقلاب و نقش آفريني و حضور در چالش‌هاي اساسي نظام، دو ماموريت اساسي در فرمايشات رهبري و امام(ره) هستند.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي در ادامه با بيان اينكه بسيج دانشجويي وسيله تحقق رسالت‌هاست، اظهار داشت: بايد در حوزه معرفتي پايه و اساسي وجود داشته باشد كه در چالش‌هاي اساسي نظام حضور يافته و با شناخت از جريانات سياسي نقش آفريني كند.

قدياني با بيان اينكه يكي از رسالت‌هاي جدي دانشجوي بسيجي معرفت نسبت به خود است، اظهار داشت: بالاترين ماموريت، خودسازي است و دانشجوي بسيجي بايد بر رايانه، قرآن، زبان‌هاي خارجي و روش تحقيق مسلط شود تا بتواند در محيط دانشگاه فعاليت‌هاي لازم را انجام دهد.

وي با تاكيد بر لزوم شناسايي چالش‌هاي نظام تصريح كرد: در حال حاضر سه دسته چالش‌هاي اساسي، نظام را تهديد مي كند كه چالش‌هاي نظامي و بهره گيري از تهديد براي فرسايش نيروهاي نظامي از طريق آماده باش دائمي و تحميل هزينه‌هاي مانورهاي نظامي يكي از آنها است.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي دومين چالش نظام را عدم توانايي توليد نرم افزارهاي مورد نياز عنوان كرد و گفت: جامعه نيازمند علومي است كه بتوانند مدينه فاضله را اداره كنند، اما در حال حاضر اين علوم موجود نيست و نرم افزارها و علوم ما بر پايه علوم غربي است و نمي تواند اقتصاد اسلامي را اداره كند.

قدياني با اشاره به لزوم فعاليت‌هاي دانشجويان در حوزه توليد نرم افزار تصريح كرد: امروز دانشگاه‌هاي ما توانايي توليد نرم افزارهاي لازم را ندارند و نياز است بسيج دانشجويي به جد در اين امر اهتمام بورزد.

وي چالش سوم نظام را جنگ نرم عنوان كرد و گفت: سه حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ در جنگ نرم مطرح است؛ كه دشمن در حوزه اقتصاد با تحريم، سعي در ايجاد فشار بر بدنه اجتماع؛ در حوزه سياست سعي در ايجاد شكاف ميان مردم و حاكميت و در حوزه فرهنگ سعي در ايجاد تغيير در ذائقه فرهنگي مردم را دارد.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي با اشاره به راهبردهاي اساسي جنگ نرم در حوزه سياست اظهار داشت: القاي ناكارآمدي نظام، ايجاد شبهه در مشروعيت نظام و انزواي بين المللي از راهبردهاي اساسي دشمن است و لازم است بسيج دانشجويي در طراحي نقاط مقابل اين راهبردها كوشا باشد.

قدياني افزود: دشمن در حوزه فرهنگ با ترويج ابتذال و از بين بردن بنيان‌هاي اقتصادي و نيز ايجاد عرفان‌هاي كاذب و ارائه تعريف جديد از دين سعي در مقابله با جمهوري اسلامي را دارد.

وي با تاكيد بر ضرورت فعاليت‌هاي بسيج دانشجويي در توليد نرم افزار و حوزه سياست و فرهنگ در جنگ نرم اظهار داشت: بسيج دانشجويي بايد با بهره گيري از افراد توانمند در هسته مركزي خود كار كيفي را دنبال كرده و با جذب حداكثري، سعي در ايجاد جامعيت و انجام كار فني داشته باشد.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي راهبردهاي بسيج دانشجويي در صحنه نبرد را توجه به جنبش نرم افزاري، جذب حداكثري و بصيرت بخشي و تخصصي كردن فعاليت‌ها خواند و گفت: بايد سعي كنيم دايره مخالفان نظام را كوچك و بدنه اجتماعي بسيج را افزايش دهيم.

قدياني افزود: در جامعه‌اي كه دوران پس از فتنه را مي گذراند ابهام وجود دارد كه نيازمند بصيرت بخشي و دادن آگاهي است؛ همچنين چون اكثر فعاليت‌هاي بسيج، فعاليت‌هاي عمومي شده است و حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در اين نهاد كاهش يافته، نيازمند جبران اين موارد هستيم.

وي عرصه فعاليت‌هاي بسيج دانشجويي در حوزه علمي را تقويت بنيه علمي و پژوهشي عنوان كرد و گفت: اگر قرار باشد با روش‌هاي موجود ادامه دهيم، با توجه به تاخير زماني در مقايسه با غرب، همواره 50 تا 100 سال عقب تر خواهيم بود، اما براي انجام كارهاي علمي بايد با تسلط كامل بر علم موجود، بررسي ريشه تاريخي علوم و استخراج نقاط عرصه علمي به تقويت بنيه علمي بپردازيم.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي با تاكيد بر اينكه دانشجويان بايد فضاي سياسي دانشگاه را به دست بگيرند، تصريح كرد: شفاف سازي فضاي جامعه از ابهامات موجود يكي از وظايفي است كه بسيج دانشجويي بايد آن را دنبال كند.

قدياني افزود: برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي و آزاد فكري نيز يكي از نقاط قوت ماست؛ زيرا غرب در مقابله با تئوري اسلام حرفي براي گفتن ندارد، بنابراين با دنبال كردن اين موارد مي توان به موفقيت دست يافت.

وي ارتقاي سطح اعتقادي و بنياد فكري دانشجويان را يكي از اصول اساسي خواند و گفت: يكي از چالش‌هاي امروز تغيير و تضعيف آرام و تدريجي مباني نظري و اعتقادي ماست.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي با تاكيد بر تعميق معنويت و راه اندازي هيئت‌هاي دانشجويي اظهار داشت: بهترين شيوه براي مقابله با اين چالش‌ها، شيوه سنتي، و بهره گيري از هيئت‌هاي مذهبي است.

قدياني در ادامه سخنان خود تصريح كرد: ترويج فرهنگ ايثار و شهادت آخرين راهبرد در حوزه دينداري است كه با پرداختن به اردوهاي راهيان نور و برگزاري يادواره شهدا محقق خواهد شد.

وي در خاتمه سخنان خود خدمت رساني و كمك به كارآمدي نظام را يكي ديگر از راهبردهاي بسيج دانشجويي خواند و خاطرنشان كرد: فعاليت‌هاي جهادي بايد جهت گرفته و با تلفيق تخصص‌هاي دانشجويان بهبود يابد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.