شنبه 08 اکتبر 11 | 18:00

معاون سپاه: در عمل نشان می‌دهيم سپر موشكی ناتو بازيچه‌ است

معاون پارلماني حقوقي سپاه گفت:سپر موشكي يك عمليات رواني براي تسلط بيشتر آمريكا و ناتو بر منطقه خاورميانه و ايجاد رعب و وحشت در كشورهاي كوچك منطقه است و جايي كه پاي عمل به ميان آيد به آنها نشان خواهيم داد كه اين سپر موشكي بازيچه اي بيش نيست.


سردار يزدي معاون پارلماني حقوقي سپاه گفت: مقايسه سپر موشكي ناتو با توان عظيم موشكي ايران يك قياس مع الفارق است به اين دليل كه اين تواني كه ما در اين برهه زماني بدست آورديم مديون تلاش دانشمندان داخلي ما است ولي آنها اين پيشرفتي كه در حال حاضر بدست آورده اند در طي ساليان دراز و صرف هزينه هاي زياد است.

بايد اين موضوع را در نظر داشت كه توان موشكي ايران كه در حال حاضر حرف اول را در ميان محرزند در فرصت زماني كم و در اوج تحريم هاي اقتصادي بوجود آمده است كه بخشي از اين توانايي را كشورهاي اروپايي و آمريكايي مي دانند و از بخش ديگر آن هم بي اطلاع هستند.

وي درباره علت ايجاد اين سپر موشكي توسط ناتو در تركيه و مناطق ديگر افزود: سپر موشكي يك عمليات رواني براي تسلط بيشتر آمريكا و ناتو بر منطقه خاورميانه و ايجاد رعب و وحشت در كشورهاي كوچك منطقه است.

وي همچنين درباره توان موشكي ايران اظهار داشت: توان موشكي ما در دنيا يك توان دفاعي است و به دنبال شروع يك اقدام نظامي و آفندي نيستيم و نخواهيم بود و اين توانمندي يك عامل بازدارنده است كه اگر احيانا حماقت هاي آنان به مرحله عمل برسد و در زمينه نظامي بخواهند كاري انجام دهند يك تهديد نظامي است.

سردار يزدي تصريح كرد: در زمينه دفاعي ما به موفقيت هاي خوبي رسيديم و آنها هم مي دانند با ايجاد سپر موشكي نمي توانند تاثيري بر ما و توانمندي ما بگذارند و قاعدتا جايي كه پاي عمل به ميان آيد آنها هم مي دانند كه ما هم به آنها نشان خواهيم داد كه اين سپر موشكي بازيچه اي بيش نيست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: