یکشنبه 05 جولای 09 | 05:15

از «اوباما ۲۰۰۸» تا «موسوى ۲۰۰۹»

در كنار اين گرته بردارى ناشيانه، رگه هايى از رواج و گسترش انقلاب هاى مخملى در اين انتخابات مشهود بود. به غير از دكتر محمود احمدى نژاد كه پرچم سه رنگ جمهورى اسلامى ايران را به عنوان نماد ملى و ميهن دوستانه مطرح كرد، مابقى نامزدها خواسته يا ناخواسته و با درجات مختلفى، يكى از رنگ ها را به عنوان نماد و سمبل رقابت هاى انتخاباتى خود مطرح نمودند كه در اين ميان يكى از اين رنگ ها به شيوه اى ويژه در افكار عمومى طرح و گسترش يافت.


انتخابات ایالات متحده آمریکا

انتخابات ایالات متحده آمریکا

مدل تبلیغات انتخاباتى میرحسین موسوى تلفیقى از مدل ۲۰۰۸ اوباما و مدل انقلاب هاى رنگى است و تمام فاكتورها و متغیرهاى به كار رفته، نشانگر اغفال توسط ایادى استكبار و دشمن ۳۰ ساله نظام جمهورى اسلامى است.
همان گونه كه انتظار مى رفت، آقاى مهندس میرحسین موسوى در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهورى توسط شوراى نگهبان بیانیه شماره ۹ خود را صادر كرد. از كل متن كامل این بیانیه یك پاراگراف را انتخاب كردم تا توصیه ایشان را عمل كنم؛  میرحسین موسوى:  به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم مى خواهیم ایمان هاى مذهبى شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالى كه صراحتاً به آنان دروغ گفته مى شود؟

در این یادداشت تلاش خواهم كرد به توصیه جناب آقاى موسوى عمل كنم و ابعاد مغفول مدل تبلیغاتى ستاد انتخاباتى وى را كه تلفیقى از مدل انتخاباتى اوباما در سال ۲۰۰۸ و نیز فریبكارى ها و دروغ پردازى هاى رایج در انقلاب هاى رنگى بود كالبدشكافى نمایم. انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى در ایران به رغم تداوم در مسیر ۳۰ ساله انقلاب و سى امین انتخاب در قاموس تاریخى، داراى وجوه تمایزى با انتخابات هاى گذشته است كه ابعاد آن را بیش از پیش پیچیده و چند لایه نشان مى دهد. در این دوره سطح شیوه و رویكرد رقابت ها داراى مختصات خاصى بود كه در این مقاله به این موضوع مى پردازیم.

اوباما و انتخابات ۲۰۰۸
انتخابات برگزار شده در آمریكا و روى كار آمدن باراك اوباما با هزاران فراز و نشیب و مباحث مربوطه در عرصه بین المللى، بازتاب هایى داشته و قبل ازتثبیت و تقریر ایشان در جایگاه ریاست جمهورى، بسیارى از عناصر و چهره هاى سیاسى با ایشان به نوعى توارد و تله پاتى سیاسى- ایدئولوژیكى به عمل آوردند. اوباما براى پیروزى در رقابت هاى ریاست جمهورى به دستاویزهایى از جمله سلسله مراتب هاى سنتى، تیم هاى محلى به شكل شبكه هاى متراكم ارتباطات و راى سازى هاى مستقل دست زد و نوعى مدل انتخاباتى طرح و اجرا نمود.

مدل انتخابات اوباما داراى نقش ها و مسؤولیت هاى طراحى شده اى بود. در ساختار این مدل انتخاباتى فردى مسؤولیت سازماندهى (Field organizer ) را برعهده داشت. تحت این ساختار، زیربخش هایى طراحى شده بود كه در آنها مسؤولیت هایى همانند رهبرى تیم، مسؤول بانك تلفن، مسؤول در زدن خانه هاى مردم، مسؤول جمع آورى داده ها و اطلاعات و مسؤول داوطلبان آموزش دیده، فعالیت مى كردند كه براى هر كدام تقسیم كار مشخص به عمل آمده بود. این مدل داراى یك هدف گذارى خاص بود كه داوطلب، در آن مسؤولیت راى سازى براى كاندیدا،  تیم محله، مامور تقویت شبكه راى كاندیدا و ایجاد فضاى مثبت كلى به نفع كاندیدا در ایالت ها جزء اهداف«كارزار در ایالت» بود. آموزش یكسان و سراسرى نیز از برنامه هاى «تیم هاى محله» مدل انتخاباتى اوباما بود.
در این مدل از گروه هاى مجازى، شبكه هاى اجتماعى، تقویت مشترك گروهى (زمان و مكان) و انتشار نظرات شخصى از طریق وبلاگ استفاده شده بود و از مزایاى برجسته و به كار گرفته شده مى توان به سازماندهى داوطلبان، دریافت كمك هاى نقدى و بسیج داوطلبان براى مشاركت درفعالیت هاى انتخاباتى از قبیل برگزارى جلسات، تماس تلفنى و در زدن خانه ها نام برد.
براى آماده شدن یك كارزار طولانى انتخاباتى در این مدل، پیش بینى شده بود كه به سطوح پایین جامعه تفویض امتیاز شود. دانشجویان و كارگران بازنشسته توانسته بودند حتى در اولین هفته هاى آشنایى با سایت اوباما، مراكز خودشان را در سطح محلات شكل دهند و در منازل شخصى افراد جلسات برگزار شود و گروه هایى تشكیل شوند كه فعالیت هاى انتخاباتى را از طریق سایت هدایت كنند.
استفاده از فناورى اطلاعات، ارسال پیغام از طریق تلفن و ایمیل به طور مستقیم از سوى اوباما به داوطلبان آموزش دیده جزء طراحى ها در مدل انتخاباتى اوباما بود.
اما كاندیداهاى دهمین دوره ریاست جمهورى ایران از چه مدلى استفاده كردند؟
در ایران هم برخى كاندیداهاى ریاست جمهورى به استقبال شعار «تغییر» ( change ) اوباما شتافتند و بدون تامل و تدبر در اصول و ریشه هاى دینى … مردمى كشور،
آن را محمل پیروزى انگاشتند و بر طبل این شعار دماگوژى گونه كوبیدند.

در كنار این گرته بردارى ناشیانه، رگه هایى از رواج و گسترش انقلاب هاى مخملى در این انتخابات مشهود بود. به غیر از دكتر محمود احمدى نژاد كه پرچم سه رنگ جمهورى اسلامى ایران را به عنوان نماد ملى و میهن دوستانه مطرح كرد، مابقى نامزدها خواسته یا ناخواسته و با درجات مختلفى، یكى از رنگ ها را به عنوان نماد و سمبل رقابت هاى انتخاباتى خود مطرح نمودند كه در این میان یكى از این رنگ ها به شیوه اى ویژه در افكار عمومى طرح و گسترش یافت.
سبز به علت رابطه اش با طبیعت، نماد اصلاح، تجدید حیات و حاصلخیزى است. این اقدام براى اولین بار از سوى ستاد حامیان میرحسین به كار گرفته شد و رنگ سبز به دلیل معنا داشتن در فرهنگ و جامعه ایران، تاثیرگذارى خاصى را نیز در برداشت.

پس از انتخاب، رنگ سبز در قالب مچ بند، كلاه، شال، روسرى، مانتو، آنتن و برف پاكن ماشین ها و در محیط هاى مجازى و سایبر مثل Facebook و شبكه هاى اجتماعى و. . . در جامعه گسترش یافت. بنابراین نمى توان انتخاب، گسترش و اپیدمى این رنگ را بر حسب اتفاق فرض كرد.
همچنین از نشانه هاى دیگر انقلاب مخملى مى توان به فضا سازى، شایعه پراكنى، نامه نگارى ها با مقامات عالى رتبه، ماه ها قبل از انتخابات به منظور شبه افكنى،  القاى انجام تقلب، شیطنت تحت لواى آموزش هاى مستمر خبرنگارى و. . . براى نخبگان، افزایش اقدامات مداخله جویانه غرب در امور ایران و از همه مهم تر یكپارچگى هر چه بیشتر رسانه هاى استكبارى علیه ارزش هاى نظام جمهورى اسلامى و آرایش تبلیغاتى آنها از جمله BBC فارسى و صداى آمریكا با حمایت از كاندیداى مورد نظر و تخریب سایركاندیدا و ده ها دلیل و نشانه دال بر اینكه سامانه هاى رسانه اى، فكرى، سیاسى بیگانه در صدد مهره چینى و یارگیرى در داخل كشور برآمده است، اشاره كرد.

شبكه فارسى زبان BBC ومدل انتخاباتى ۱۳۸۸ ایران:
امروز با یك نگاه تحقیقى و آمارى به برنامه هاى این شبكه فارسى زبان انگلیسى، به راحتى به تناقض آشكار میان آن ادعاها و تبلیغات و رپرتاژ آگهى دست اندركاران شبكه BBC كه قصد دارد خود را به عنوان رسانه اى فرهنگى و فعال در امر تفریح و سرگرمى جا بیندازد، پى خواهیم برد. سوابق دولت بریتانیا حاكى از این موضوع است كه از مدت ها پیش بعد از شكست هاى سختى كه در مقابل ایران اسلامى در عرصه سیاست هاى خارجى و بین المللى خورده است، تلاش مى كند خط فكرى خود را از طریق راه اندازى رسانه اى فارسى زبان به مردم ایران ترزیق كند. برنامه ریزى دولت انگلیس از طریق شبكه فارسى زبان BBC براى ایجاد عملیات روانى در خصوص انتخابات ایران مدت ها پیش از سوى نهاد رسانه اى وزارت خارجه انگلیس شكل گرفته است. مقامات وزارت خارجه بریتانیا از نزدیك و با جدیت مساله دخالت در امور ایران و انتخابات این كشور را پیگیرى مى كنند. نكته جالب توجه اینكه این شبكه معمولاً از كارشناسانى استفاده مى كند كه چهره هاى شناخته شده در عرصه جنگ رسانه اى و جنگ نرم SOFT WAR علیه ایران اسلامى هستند. جنگى را كه شبكه BBC وارد آن شده است یك جنگ رسانه اى به منظورجلو گیرى از انتشار و اقعیت هاى داخل ایران و كشورهاى فارسى زبان است. جنگ رسانه اى یكى از بر جسته ترین جنبه هاى «جنگ نرم» و جنگ هاى جدید بین المللى است. در جنگ رسانه اى آنچه كه به ظاهر احساس مى شود، جنگ در بین عناصر و اعضاى رسانه ها اعم از مفسران، خبرنگاران و مدیران رسانه اى است در حالى كه در پس این جنگ به ظاهر رسانه اى، سیاست رسانه اى یك كشور (Media policy) ایستاده است و در پشت پرده شبكه فارسى زبان BBC سیاست كشور بریتانیا و بودجه هاى سرى وزارت امور خارجه این كشور نهفته است.

این شبكه با بهره گیرى از توان و ظرفیت رسانه اى خود با یك شیب ملایم و پخش آیتم هاى متعدد اقدام به پیشبرد اهداف انتخاباتى خود در ایران دارد. تلاش این شبكه در چند ماه گذشته این بوده تا با جریان سازى و موج سازى منفى و دلسرد كننده از شرایط فعلى نظام مقدس جمهورى اسلامى، بنیاد هاى اعتماد سازى ایرانیان را به نظام و مسؤولان سیاسى تخریب نماید و آنان را دلسرد و در نهایت مردد و بى اعتماد سازد. دریك طبقه بندى تحلیلى، محورهاى برجسته و جریان ساز این شبكه در چند ماه اخیر را مى توان این گونه برشمرد.
BBC شیوه حكو متى ایران را با قواعد حكومتى شناخته شده در علم سیاست همخوان نمى داند. این شبكه در  برنامه هاى تولیدى وخبرى خود در راستاى بى اعتماد سازى مردم به نظام، سیستم حكومتى ایران را مبهم و غیرقابل فهم تصویر مى كند و در ادامه هجمه هاى تبلیغاتى و جنگ روانى خود، نهاد شوراى نگهبان را نشانه گرفته و آن را مانعى در راه شكل گیرى جامعه ایده آل براى ایرانیان معرفى كرده است. دایره وسیع انتقادات این شبكه به جایى مى رسد كه از انتخابات ایران به عنوان انتصابات وانتخابات فرمایشى و نمایشى تعبیر مى كند. همین شبكه خود را دلسوز ملت بزرگ ایران مى شمارد و درخواست حضور ناظران بین المللى براى انتخابات  (پیشنهاد نهضت آزادى) و جایگزینى شوراى نگهبان  (پیشنهاد كمیته صیانت از آراى ستاد میرحسین موسوى) را دائما مطرح مى كند. BBC فارسى به شكلى زیرین و عمیق تلاش مى كند تا ساختار و قداست نظام اسلامى را نشانه بگیرد. این شبكه ضمن تلاش براى موج سازى منفى علیه دستگاه هاى نظارتى كشور، جا انداختن این محور القایى را دنبال مى كند كه با وجود شوراى نگهبان و تایید معدودى از این كاندیداها مردم هرگز نخواهند توانست رئیس  جمهور مطلوبشان را انتخاب كنند. شبكه فارسى زبان BBC به ظاهر با تحلیل شعارهاى تبلیغات انتخاباتى كاندیدا ها سعى كرده به تخریب آنها بپردازد. چهار نمودار مذكور نمایانگر رویكرد شبكه BBC فارسى به كاندیداهاى اصلى انتخابات ایران طى دو ماه و نیم قبل از برگزارى انتخابات است و با توجه به نمودارهاى ذكر شده به نظر مى رسد شعارهاى بى طرفى مسؤولان این شبكه، ادعایى بیش براى فریب افكار عمومى نیست. البته خبرها،  گزارش ها و برنامه هاى تخریبى این شبكه پس از انتخابات بیشتر هم شده است كه به خوبى نشان داد كه BBC بازوى تبلیغاتى حكومت بریتانیا است.

همان گونه كه مطرح شد در مدل انتخاباتى میرحسین موسوى، آثارى از تقلید مدل انتخاباتى اوباما در سال ۲۰۰۸ كاملاً مشهود است؛ مدلى كه براى حركت انتخاباتى ایشان تعریف شده است ضمن داشتن حمایت رسانه هاى خارجى داراى، كمیته تولید محتوا با ۲۲ كارگروه است. در این كمیته محتوایى كارگروه ها، عمده ترین و برجسته ترین گروه هاى اجتماعى را مورد بررسى قرار داده اند. معلمان، دانش آموزان، دانشجویان،اقوام، اقلیت هاى مذهبى، جوانان، زنان،بیكاران، بازنشستگان، حاشیه نشینان، كاربران اینترنت، بسیجیان و ایثارگران، كمك هاى خارجى، آسیب هاى اجتماعى، فرهنگ، مسائل اقتصادى كلان و ورزش. هدف هر یك از كارگروه ها تهیه بحث هاى اصلى (debates) مورد مساله در گروه بود كه از این رو پنج زمینه براى بررسى مورد مطالعه قرار گرفت:

۱) دوران نخست وزیرى میرحسین موسوى ۲) دوران اصلاحات ۳) دوران دولت نهم با تاكید   بر سیاه نمایى عملكردها ۴)مطالبات هر یك از این گروه ها ۵)شعارها و برنامه هاى كاندیدا در مورد برنامه ریزى به گونه اى بود كه هر آنچه به عنوان محتوا در ۵ زمینه و گروه هاى مورد اشاره تهیه و تولید مى شد، در سایت هاى كلمه، قلم… و روزنامه هایى مانند اندیشه نو، یاس نو و رسانه هاى نام برده شده انتشار یابند. همچنین تهیه یك میلیون بروشور با عنوان «بیست و دو كلمه حرف حساب» با تیراژ میلیونى،  استفاده از ارتباطات كلامى و غیركلامى مانند،  نماد رنگ سبز،  نمادv با استفاده از انگشتان دست و نماد كلامى، تهیه محتوا براى استفاده در جزوه آموزشى با تیتراژ صدها هزارتایى، استفاده از CD و DVD براى انتشار مطالب محتوایى تولید شده، ساخت فیلم آموزشى، تهیه شعار براى پیام هاى كوتاه SMS به عنوان پیام هاى كوتاه تبلیغاتى، ارائه پیشنهادات به میرحسین موسوى از طریق پیام كوتاه و بروشورهاى چاپ شده با جاى خالى و ابزارهاى فناورى اطلاعات و تهیه جزوات ارائه تحلیل هایى از عملكرد دولت، از جمله ویژگى هایى بود كه مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است. اما آنچه در این مدل انتخاباتى دیده شده بود، مراحل مختلف كار بود. در مرحله دوم از هر شهر یك نفر به نمایندگى به تهران دعوت و زیر نظر مدرس خاص تربیت مى شدند. در این مرحله داوطلبان براى آموزش در سه گروه تخصصى (سیاسى، اقتصادى، اجتماعى) تحت آموزش اساتید دانشگاهى تعیین شده قرار مى گرفتند. در پایان مرحله دوم افراد بعد از دیدن آموزش عنوان مدرس را احراز مى كردند و با استفاده از آموخته هاى اساتید و جزوات محتوایى به آموزش تربیت سفیران مى پرداختند.
مرحله سوم از این مدل،  افراد آموزش دیده به عنوان سفیران نقش خود را ایفا مى كنند. سفیران بعد از طى كردن چندین جلسه آموزشى با استفاده از جزوات آموزشى و CD هاى تهیه شده مطالب و داده هاى لازم، به امر آموزش فنون مذاكره، خطابه و جدل و فعالیت هاى ناشى از آموزش بپردازند.
ماموریت سفیران به عنوان نمایندگان میرحسین موسوى، وارد شدن به جامعه و حضور در مكان هاى عمومى مانند مترو، پاساژها، اتوبوس، پارك ها و میادین و انجام فعالیت انتخاباتى و مباحثه با اقشارمختلف مردم بود. از آنجا كه جزوات ارائه شده در جلسات آموزشى حاوى اطلاعاتى از ۲۲ قشر مختلف جامعه بود، توان رویارویى سفیران آموزش دیده در مدل انتخاباتى را بالا مى برد و هدف تعیین شده در این آموزش رسیدن به ۳۰ هزار نفر سفیر در كشور بود.

از جمله حضور سفیران در تهران، مى توان به تجمع سفیران در خیابان ولیعصرتهران با در دست داشتن نماد سبز و انجام مباحثه با مردم و حضور در شغل راننده تاكسى و یا مسافركش هاى شخصى اشاره كرد. برخى از سفیران به عنوان راننده تاكسى یا مسافركش هاى شخصى در موقع جابه جایى مردم به وسیله اتومبیل هاى خود به مباحثه مى پرداختند. از جمله موارد دیگر این مدل كمیته نوجوانان با نام «نسیم» بود كه این كمیته در هر شهر از هفت نفر تشكیل شده بود كه وظیفه شناسایى نیروهاى داوطلب را به منظور تربیت سفیر به عهده داشت. استفاده از تلفن، موبایل در شبكه هاى اجتماعى نوع دیگرى از برنامه ریزى بود، به طورى كه هر فرد به صورت تصادفى در هر روز با ۱۰ شماره تماس مى گرفت و یا SMS مى زد و از این طریق براى كاندیداى مورد نظر تبلیغ مى كرد. استفاده از پوستر و بروشور براى حمایت از میرحسین موسوى و سیاه نمایى عملكرد دولت و بهره بردارى از پتانسیل خاص فرد به نفع خود، بهره جویى از بیانات، دستخط و شبیه سازى از مهر حضرت امام بنیانگذار فقیه انقلاب اسلامى، استفاده از مراجع تقلید و حامى و تهیه جزواتى در این خصوص، همراه كردن برخى از خانواده هاى شهدا و هنرمندان حامى، استفاده از ابزار زبان كه با توجه به بافت قومیتى جامعه ما همواره گویش زبانى(منجر به جمع آورى راى قابل توجهى به نفع كاندیدا مى شود) و دست زدن به «بدعت» در چارچوب نظام در كنار :
* عدم مراعات قواعد مردم سالارى
* عدم ارجاع مشكلات به مراجع قانونى و بى اعتبار ساختن آنها
* ایجاد مدل و الگوى غلط انتخاباتى براى آیندگان
* عدم همبستگى مطالبه و استدلال ها
* ایجاد شبهه نسبت به سلامت سیاسى نظام
* تبدیل مهم ترین انتخابات ملت به خاطره اى تلخ
* ایجاد زمینه براى جولان ضدانقلاب
* سیاسى كردن مسائل حقوقى
* بى حرمتى به ارزش ها و هنجارهاى اسلامى … ایرانى
* ایجاد خانه هاى تیمى براى طراحى اعمال غیرقانونى از جمله اقدامات مدل انتخاباتى سال ۸۸ آقاى میرحسین موسوى بود.
به هر روى مدل تبلیغات انتخاباتى میرحسین موسوى تلفیقى از مدل ۲۰۰۸ اوباما و مدل انقلاب هاى رنگى است و تمام فاكتورها و متغیرهاى به كار رفته، نشانگر اغفال توسط ایادى استكبار و دشمن ۳۰ ساله نظام جمهورى اسلامى است. این مدل،  یك اقتباس غلط، گرته بردارى عجولانه و پیوند نمودن سبزینه غربى بر ریشه ایران اسلامى است كه هیچ گاه رشد و نمو نمى كند. طراحان این مدل باید مى دانستند، كشور ایران اسلامى به پاس انفاس قدسى حضرت امام (ره)، هدایت داهیانه مقام معظم رهبرى و خون هزاران شهید و نثار بهترین سرمایه هاى نظام، نه با آمریكا كه مدل غیراخلاقى و دنیاطلبانه آن را اقتباس كرده و نه با كشورهاى اكراین، گرجستان و قرقیزستان قابل قیاس نیست كه هویت آنها با تغییر رنگى به هم بریزد. اینجا ایران اسلامى است، با تمدنى كهن و مردمانى با هوش سیاسى و آینده بین و رهبرى آگاه و برخاسته از متن مردم و براى مردم و خدا.

متخصص علوم رسانه و ارتباطات

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.