چهارشنبه 11 ژانویه 12 | 15:50
انتخابات و لزوم بازخوانی آرمانهای انقلاب اسلامی

تقابل تمدنی به جای تقابل حزبی

جواد حق‌گو

در این میان بی شك بهترین شعار امروز اصولگرایان شعار اتحاد در برابر نظام مستاصل سرمایه داری كه امروز بیش از هر زمان دیگر نشانه های بحران را در خود هویدا دیده است می باشد.


آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ناظر به دو عرصه داخلی و بین المللی است. شعار اصلی انقلاب اسلامی “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” نیز با محتوایی غنی دلالت بر این موضوع داشته و روایت كننده دو عرصه عمل داخلی و بین المللی انقلاب اسلامیست. پیام نهفته و در عین حال آشكار این شعار تاكیدیست بر فرآیندی معطوف به تمدن سازی اسلامی به عنوان مقدمه ای برای ظهور حكومت مهدوی. انقلاب اسلامی، تشكیل نظام اسلامی، تلاش برای تشكیل دولت اسلامی، ایجاد تمدن اسلامی به عنوان مقدمه ای برای حكومت جهانی مهدوی روندیست كه بارها ازسوی امام خمینی و مقام معظم رهبری مورد تاكید قرار گرفته و پرهیز از هر نوع رفتاری به ویژه از سوی سیاسیون كه خللی در روند حركتی فوق ایجاد نماید شاه بیت فرمایشات ایشان بوده است.

وضعیت امروز بین المللی چه در عرصه جهان اسلام و به ویژه جنبشهای فعال در مهد نظام سرمایه داری به گونه ایست كه شاید بتوان به صراحت گفت وضعیتی ایده آل برای جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام حكومتی كه ادعای داشتن مدلی جایگزین برای نظام هژمون فعلی را دارد مهیا نموده است. انقلاب اسلامی به عنوان سرآغاز حركتی عالمگیر پس از ایجاد نظام اسلامی و تشكیل جمهوری اسلامی امروز شرایطی را در پیش روی خود می بیند كه باید بیش از پیش برای ایجاد دولتی اسلامی كه در تمام اركان خود چه در تقنین، چه در اجرا و چه در نظارت رنگ و بوی اسلامی داشته باشد گام بردارد. این مرحله به عنوان یكی از حساسترین مراحل گذار از دولت ایرانی انقلابی به سوی دولت اسلامی از مقدمات و بسترهای گوناگونی برخوردار است. رسیدن به درك و فهم جمعی در میان حكمرانان در قوای سه گانه از راس تا بدنه برای پیشبرد این امر اساسی ترین عنصر گذار به سوی دولت اسلامیست.

اما متاسفانه امروز و در آستانه رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم وضعیت به گونه ایست كه گویی بسیاری از فعالین سیاسی بی تفاوت به زنهارهای مكرر رهبر انقلاب همچنان بر مسیری غیر از مسیر مشخص گذار به سوی دولت اسلامی حركت می كنند. سهم خواهی و رقابتهایی با پشتوانه خرد و منافع فردی، حزبی و نه ملی كار را بدانجا رسانده است كه حتی در میان جریان اصولگرا عده ای تنها با اتكا بر تفسیرهای فردی نه تنها تلاش برای رسیدن به سوی دولت اسلامی به عنوان یكی از مراحل تكاملی انقلاب اسلامی را به فراموشی سپرده اند بلكه حتی از افق و چشم انداز مشخص تمدن اسلامی كه بارها ازسوی رهبر انقلاب به روشنی تبیین گردیده است نیز غافل شده اند.

در شرایطی كه همه چیز برای شكل گیری مجلسی ولایی، منسجم و مردمی مهیاست عده ای با دمیدن در آتش تفرقه نوید فتنه های آتی را در سر می پرورانند. در این میان نكته ای كه بی شك نباید مورد غفلت جریان اصولگرا قرار گیرد تشخیص سره از نا سره و راه از بی راه است. در شرایطی كه كشور با تهدیدهای مشخص بیرونی و درونی مواجه است و بسیاری به دنبال آنند كه از تشتتهای بعضا مصنوعی میان اصولگرایان مقبول مردم مصادره به مطلوب نمایند بی شك پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در تشخیص مسیر صحیح و گام برداشتن در مسیر ایجاد تمدن اسلامی بیش از هر دوای دیگری كارگشا خواهد بود.

امروز دنیا شرایطی را به خود می بیند كه گویی لحظه های آتی آبستن حوادث گوناگون خواهد بود، گویی كه به قول ویل دورانت اسلام اصیل محمد و تمدن طلایی اسلام بار دیگر از خواب چند صد ساله بیدار شده و با یافتن رهبر خود گام به سوی اعتراض برداشته است. خودیابی هویتی موجود در جهان اسلام و سرریزهای آن در جهان غرب امروز تكلیفی بسیار سنگینتر از قبل را بر دوش مسئولان و سیاسیون ایران به عنوان پرچمداران ایستادگی در برابر نظام سلطه نهاده است به گونه ای كه باید به جای تقابلات حزبی به تقابلات تمدنی اندیشید. در این میان بی شك بهترین شعار امروز اصولگرایان كه بی تردید مورد حمایت امت اسلام و مردم ایران نیز خواهد بود شعار وحدت و اتحاد در برابر نظام مستاصل سرمایه داری كه امروز بیش از هر زمان دیگر نشانه های بحران را در خود هویدا دیده است خواهد بود. اتحاد میان جریانات اصیل اصولگرایی فارغ از اختلافهای تاكتیكی و معرفی چهره های شناسنامه دار جریان اصولگرایی كه به ویژه در لحظه های حساس موضعی مشخص را در قبال دشمنان ملت ایران گرفته اند شاه بیت تشكیل مجلسی كارآمد و متعهد به عنوان مقدمه ای برای ایجاد دولت اسلامی خواهد بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: