امکان جامعه شناسی اسلامی بررسی شد

نه تنها علوم انسانی بلکه علوم طبیعی در غرب نیز در یک سنت دینی مسیحی یهودی رشد پیدا کرده است و اصالتا علم تجربی جزیی نگر آنطور که «جان هات» می گوید نمی توانسته است بدون پشتوانه جهان بینی دینی، کل نگری ، آینده نگری و پیش بینی داشته باشد و اصلا بدون دین علم جدید امکان رشد نداشته است. پس اینکه دین چگونه خودش را وارد علم حتی علم تجربی طبیعی می کند سابقه تاریخی دارد چه برسد به علوم انسانی که طبیعتا تحت تاثیر فرهنگ و اخلاق و غیره است