ساخت ۱۱هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه در کشور

در حال حاضر 2500 کیلومتر آزاد راه و 8500 کیلومتر بزرگراه و همچنین 41 هزار و 500 کیلومتر راه و 8500 کیلومتر راه آهن در کل کشور در حال اجراست.