عکس: آیت الله حائری شیرازی در حال آشپزی

تصویر زیر آیت‌الله حائری شیرازی امام جمعه سابق شیراز را در حال دم کردن برنج نشان می‌دهد.