درگذشت قدرت الله ایزدی (آقا رشید) تکذیب شد

متاسفانه این خبر کذب آنقدر با صراحت و بی‌پرده اعلام شد که حتی خود من اگر در کنار پدرم نبودم، آن را باور می‌کردم و واقعا متاسفم که این اخبار پیرامون هنرمندان کشور مطرح می‌شود.