دستاورد انقلاب اسلامی، پرورش چنین انسان‌هایی است

«فنا» برای بسیجی، در مرگ آگاهی و شهادت طلبی و مواجهه مردانه با مرگ در میدان جنگ است که بدست می‌آید و حق است سید شهیدان اهل قلم بگوید اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی جز پرورش انسان‌هایی این چنین نداشت، باز هم می‌ارزید تا حزب‌الله جان و سر خویش را فدای حفظ آن کند.