علیرضا افتخاری به یاد علی شریعتی

علیرضا افتخاری سالها پیش به بهانه سالگرد علی‌شریعی آلبومی با عنوان گل همیشه بهار منتشر کرد.