37 شرکت ایرانی تحریم شدند

دولت آمریکا ضمن تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران، چند شرکت دیگر را به فهرست تحریم‌های ضدایرانی اضافه کرد.