نوع نگاه غرب به حقوق بشر

تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتی در بهترین حالت با معیارهای خود غرب از حقوق بشر همخوانی ندارد.