ترور روحانی اعتدال‌گرا توسط افراطیون

آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در چنین روزی از رهبران مشروطه در خانه خود به ضرب گلوله افراد مسلح به شهادت رسید.