پایان عضویت ۶نفر از اعضای شورای نگهبان

عضویت ۶ ساله سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان رو به پایان است.