دولت در حوزه معیشت موفق عمل نکرد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت در حوزه اقتصاد، معیشت مردم و فرهنگ عملکرد تاثیرگذاری نداشته و علیرغم شعارهای انتخاباتی خود متاسفانه موفقیتی در این حوزه ها دیده نشده است.

مجلس خبرگان بازوی رهبری است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان در وقت خود کارایی‌های مناسب را داشته و گفتن برخی بیانات نسبت به عملکرد خبرگان صحیح نیست.