اشتراکات جریان انحرافی و فتنه از زبان شریعتمداری

هر دو گروه فتنه گران و حلقه انحرافي در مقابل قدرت هاي استكباري، مواضع سازشكارانه دارند و بارها نشان داده اند كه از قرباني كردن منافع ملي در پاي اين حركت سازشكارانه امتناعي ندارند. هر دو جريان از قدرتي كه نظام در اختيار آنان قرار داده است و از ثروت ملي كه به اقتضاي مسئوليت و در قالب امانت در دست دارند- جريان فتنه در دوران اصلاحات و سازندگي و حلقه انحرافي در دوران كنوني- به عنوان «رانت» براي اهداف سياسي و غيرمردمي خود بهره گرفته و مي گيرند.