«ابن رشد»، فیلسوفی که تبعید شد

«ابن رشد» بر اثر فشار افکار عمومی یا به واسطه غرض‌ورزی‌های شخصی، ناگهان از چشم خلیفه افتاد. خلیفه فرمان داد کتاب‌های ابن‌رشد را بسوزانند و او را با جمعی از اهل فلسفه و علم تبعید کردند.