ویژگی‌های طرح رهبرانقلاب در مورد فلسطین

مدیرکل مرکز مطالعات استراتژیک فلسطین گفت: پیشنهاد رهبر عالی ایران درباره فلسطین چند ویژگی مثبت دارد؛ یکی اینکه اسرائیل را شکست می‌دهد، دوم چون مردم را درگیر می‌کند، حضور اسرائیل را سخت می‌کند.