ماموریت اتاق فکر استراسبورگ فتنه چیست؟

«اعدام یک زن در یک شهرستان دور افتاده» و یا موضوع «اسیدپاشی» در الگوریتم طراحي شده قرار مي گيرد و بحران اجتماعي و سياسي توليد مي شود.