آمریکا با ظاهرسازی چهره خود را پنهان می‌کند

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: آمریکای جنایتکار با برخی ظاهرسازی‌ها چهره نازیبای خود را پنهان می‌کند.