مسئولیت جدید یک بازداشتی فتنه

پس از برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد، حمید میزراده در حکمی «احسان مازندرانی» را به عنوان مدیرمسئول روزنامه‌ی فرهیختگان منصوب کرد.