جانبداری افراطی غرویان از دولت روحانی

غرویان که گویی از اتفاقات سیاسی چند سال گذشته بی خبر بوده و تنها با آمدن دولت جدید از اخبار سیاسی مطلع شده است رفتار مجلس با دولت پیشین را «سکوت و کوتاهی» توصیف نمود و در خصوص احضار وزرا به مجلس و دادن کارت زرد ادعا کرد که رفتار نمایندگی ناشی از غرائض سیاسی و نتیجه شکست در انتخابات است. وی توافقنامه ژنو را نیز «افتخارآمیز» توصیف نموده است.