پیروزی جمهوری خواهان یا شکست اصلاحات رفاهی اوباما ؟

اوباما و حزب متبوعش ، کرسی های تاثیرگذار را از دست دادند .این جمله ، سرتیتر اخبار غول های رسانه ای آمریکا در چند روز گذشته بود که نشان از شکست معنادار دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای مجلس سنای این کشور داشت .