همه چیز درباره ناآرامی اخیر لبنان

الأسیر با پول هنگفت قطر500 سلفی را گرد خود جمع کرد و اعلام کرد که «از این پس اجازه نمی‌دهیم شیعیان مراسم مذهبی خود را در شهر صیدا برگزار کنند.»